Publikacje autora:

Elżbieta Barbara Zybert

 1. „Przegląd Biblioteczny” powinien docierać do szerokiego kręgu odbiorców
  [„Library Review” should be available to wide audience]

  Przegląd Biblioteczny 2005, R. 73, z. 1, s. 12

 1. 50 lat działalności Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
  [50 years of Warsaw University Scientific Information and Bibliology Institute]

  Przegląd Biblioteczny 2002, R. 70, z. 3, s. 220-221

 1. Bezdomni w bibliotekach – doświadczenia zagraniczne
  [The Homeless in the Libraries – Foreign Experience]

  Przegląd Biblioteczny 2016, R. 84, z. 1, s. 27-45

 1. Bibliografia prac Profesor Joanny Papuzińskiej-Beksiak
  [Bibliography of the writings of Professor Joanna Papuzińska-Beksiak]

  Bibliologia, biblioteki, bibliotekarze : praca zbiorowa, redakcja Dariusz Grygrowski i Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2005, s. 16-23 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 76)

 1. Bibliologia, biblioteki, bibliotekarze
  Praca zbiorowa

  WSTĘP (Elżbieta Barbara Zybert)Elżbieta Barbara ZYBERTJoanna Papuzińska-Beksiak, Autorka, popularyzatorka i dydaktyk w zakresie literatury dla dzieci i młodzieżyBibliografia prac Profesor Joanny Papuzińskiej-BeksiakTabula GratulatoriaAnna RADZ

 1. Biblioteka i informacja w aktywizacji regionalnej
  Prace Zakładu Bibliotekoznawstwa IINiSB UW

  WSTĘP (Elżbieta Barbara Zybert)Justyna JasiewiczBIBLIOTEKA – „TRZECIE MIEJSCE”Małgorzata KisilowskaWCHODZENIE W KULTURĘ PRZEZ TEKST? WSPÓŁPRACA BIBLIOTEK I INNYCH INSTYTUCJ I KULTURY W ŚRODOWISKU LOKALNYMMałgorzata PietrzakROLA I ZADANI

 1. Biblioteka w otoczeniu społecznym

 1. Biblioteki dla mniejszości etnicznych i narodowych
  [Libraries for ethnic and national minorities]

  Biblioteka w otoczeniu społecznym : praca zbiorowa, redakcja Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2000, s. 123-141 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 40)

 1. Biblioteki Republiki Południowej Afryki u progu nowego tysiąclecia, w nowej rzeczywistości polityczno-społecznej
  [Libraries of the Republic of South Africa on the eve of the new millennium, in new political and social reality]

  Książka, biblioteka, informacja w kręgu kultury i edukacji : praca zbiorowa, redakcja Elżbieta Barbara Zybert i Dorota Grabowska, Warszawa 2008, s. 165-176 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 104)

 1. Biblioteki szkolne
  Wytyczne IFLA-UNESCO

  Książka opracowana przez Tove Pemmer Saetre i Glenys Willars pod auspicjami Sekcji Bibliotek Szkolnych i Centrów Zasobów Informacji PRZEDMOWA DO WYDANIA POLSKIEGOWPROWADZENIE DO WYDANIA ANGIELSKIEGORozdział 1. MISJA I POLITYKA1.1. Misja1.2. Pol

 1. Biblioteki tożsamość kultura
  Prace Zakładu Bibliotekoznawstwa IINiSB UW

  Wstęp (Elżbieta Barbara Zybert) Dorota Grabowska Zmiany w publicznych bibliotekach dziecięcych w Polsce pod wpływem wybranych nurtów we współczesnej kulturze Dariusz Grycrowski Zniewolony zawód, czyli poszukiwanie tożsamości bibliotek i z

 1. Biblioteki we współczesnych społeczeństwach krajów rozwiniętych
  [Libraries in modem societies of developed countries]

  Przyszłość bibliotek w Polsce : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa 12-13.10.2007 r., redakcja Jadwiga Sadowska, Warszawa 2008, s. 20-35 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 98)

 1. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
  Kształcenie w perspektywie nowego stulecia

 1. Czas przemian – czas wyzwań
  Rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka

  Wstęp (Elżbieta Barbara Zybert)Kilka słów od partnera konferencji (Jadwiga Czartoryska) I. Kompetencje informacyjne w kontekście bibliologii i informatologii Skąd się biorą cyfrowi humaniści? – nowe technologie w projektach społecznyc

 1. Działalność bibliotek publicznych
  Standardy międzynarodowe IFLA-UNESCO

 1. Dzieci, młodzież – Internet – biblioteka
  Wytyczne IFLA Sekcji Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży

  WstępIntroductionWytyczne IFLA dla bibliotek obsługujących niemowlęta i małe dzieci (do 3 lat)Guidelines for Library Services to Babies and ToddlersWytyczne dotyczące usług w bibliotekach dla dzieciGuidelines for Children’s Libraries Service

 1. Edukacja i informacja edukacyjna we współczesnej Europie
  [Education and educational information in the present day Europe]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 1997, nr 1 (69), s. 41-51

 1. Fińskie sukcesy i biblioteki publiczne
  [Finnish Successes and Public Libraries]

  Przegląd Biblioteczny 2012, R. 80, z. 4, s. 493-506

 1. Jakość w pracy biblioteki szkolnej
  [Quality in the school library]

  Książka i biblioteka w środowisku edukacyjnym : praca zbiorowa, redakcja Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2002, s. 42-75

 1. Joanna Papuzińska-Beksiak. Autorka, popularyzatorka i dydaktyk w zakresie literatury dla dzieci i młodzieży
  [Joanna Papuzińska-Beksiak. Authoress, popularizer and specialist in didactics of the children and young people literature]

  Bibliologia, biblioteki, bibliotekarze : praca zbiorowa, redakcja Dariusz Grygrowski i Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2005, s. 11-15 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 76)

 1. Koncepcja organizacyjno-programowa informacji edukacyjnej w Polsce
  Tom II

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 7

 1. Książka i biblioteka w środowisku edukacyjnym
  Praca zbiorowa

 1. Książka, biblioteka, informacja
  W kręgu kultury i edukacji

  WstępHanna TadeusiewiczBibliofilskie zamiłowania Polek. Właścicielki bibliotek w dawnej Polsce (XIII-XIX w.)Maria JudaKsiążka w kręgu Jana DługoszaMaria KocójowaRola edukacyjna książki artystycznej dla studentów kierunku informacja naukow

 1. Kształcenie bibliotekarzy dla przyszłości
  Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Jachranka k. Warszawy, 22-24.10.1995

 1. Kultura organizacyjna w bibliotekach
  Nowe i stare idee w zarządzaniu biblioteką

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 69

 1. Megabiblioteki
  Wybrane tendencje w bibliotekarstwie publicznym

  Wstęp Część pierwsza Dariusz GrygrowskiMegabiblioteki czy sieć małych placówek? Fałszywa alternatywa Michał ZającFilie i „superbiblioteki”. Przyczynek do dyskusji. Przypadek Wrocławia Dorota GrabowskaRozwój sieci bibliotek dzieci

 1. Międzynarodowa i narodowa działalność informacyjna w zakresie edukacji

 1. Miejsce i rola stowarzyszeń bibliotekarskich w kształceniu bibliotekarzy oraz określaniu ich kwalifikacji zawodowych
  [Place and role of the library associations in the library education and defining librarians professional qualifications]

  Kształcenie bibliotekarzy dla przyszłości : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Jachranka k. Warszawy, 22-24 października 1995 : II Forum SBP ’95, redakcja Elżbieta B. Zybert, Mieczysław Szyszko, Wa

 1. Po co bibliotekom jakość?
  [Why Do Libraries Need Quality?]

  Przegląd Biblioteczny 2015, R. 83, z. 2, s. 181-192

 1. Praca biblioteczna w środowisku osób niepełnosprawnych
  [Library activities among the disadvantaged]

  Biblioteka w otoczeniu społecznym : praca zbiorowa, redakcja Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2000, s. 96-122 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 40)

 1. Problemy kultury organizacyjnej w bibliotekach
  [Issues of the organisational culture in libraries]

  Nauka o książce, bibliotece i informacji we współczesnym świecie / redakcja Marianna Banacka, Warszawa 2003, s. 109-125 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 67)

 1. Problemy mobbingu w zawodowym życiu bibliotekarzy i ich organizacyjnej działalności
  [Mobbing in the Professional Life of Librarians and Their Organizational Activity]

  Przegląd Biblioteczny 2006, R. 74, z. 1, s. 27-49

 1. Przygotowanie obywateli do uczestnictwa w życiu demokratycznego społeczeństwa - wyzwania i zadania dla małych i dużych bibliotek
  [Preparing Citizens to Participation in Public Democratic Life - Challenges and Tasks for Smali and Large Libraries]

  Megabiblioteki : wybrane tendencje w bibliotekarstwie publicznym, redakcja Dorota Pietrzkiewicz, Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2015, s. 11-34 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 161)

 1. Studenci kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo a przyszłość zawodu
  [The information and library science students vs. the future of the profession]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2003, nr 2 (82), s. 88-99

 1. Szczęśliwy klient → szczęśliwy pracownik... Czyli o satysfakcji bibliotekarzy
  [Successful client, successful worker... or about satisfaction of librarians]

  Zawód bibliotekarza dziś i jutro : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Nałęczów 18-20 wrzesień 2003, redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 2003, s. 49-61 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 64)

 1. The Role of Libraries, Archives and Museums (LAM) in the Preservation of Cultural Heritage: the Example of the Polish Catholic Centre in Martin Coronado in Argentina

  Przegląd Biblioteczny 2019, R. 87, z. specjalny, s. 73-90

 1. Współczesne biblioteki Korei Południowej - instytucje pielęgnujące poczucie tożsamości narodowej w okresie przeobrażeń społeczno-gospodarczych
  [Modern libraries in South Korea - institutions caring for national identity in the social and economic transformation period]

  Biblioteki, tożsamość, kultura : praca zbiorowa, redakcja Iwona H. Pugacewicz i Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2013, s. 189-215 (Prace Zakładu Bibliotekoznawstwa IINiSB UW ; t. 8) (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 143)

 1. Współczesne biblioteki więzienne i działalność kulturalno-oświatowa w polskich zakładach służby więziennej
  [Contemporary Prison Libraries and Cultural and Educational Activities in Polish Prisons]

  Przegląd Biblioteczny 2012, R. 80, z. 1, s. 3-28

 1. Współczesne tendencje rozwojowe w zakresie kształcenia pracowników bibliotek i informacji naukowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej
  [Modern trends in educating librarians and information science specialists in the United States of America]

  Bibliotekarstwo i informacja naukowa : kształcenie w perspektywie nowego stulecia : praca zbiorowa, redakcja Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 1995, s. 64-76 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 14)

 1. Wytyczne dotyczące usług w bibliotekach dla dzieci
  [Guidelines for Children’s Libraries Services]

  Dzieci, młodzież - Internet - biblioteka : wytyczne IFLA Sekcji Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży, redakcja Grażyna Lewandowicz-Nosal, Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2009, s. 49-58 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 110)