Publikacja doflnansowana ze środków pozabudżetowych Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Książka i biblioteka w środowisku edukacyjnym
Pobierz publikację