Słowo wstępne

Część I. Diagnozy

Joanna Papuzińska, Wpływ świata mediów na kształt książki dziecięcej i style jej odbioru
Krystyna Kossakowska-Jarosz, Wzorce kultury masowej w książce dla dzieci
Jolanta Ługowska, Stereotypy książki ambitnej dla młodego odbiorcy
Ryszard Waksmund, Kicz i literatura wysoka
Anna Maria Krajewska, Literacki obraz świata we współczesnej książce dla młodzieży
Anna Maria Czemow, Intertekstualność we współczesnej fantastyce
Wioletta Wróblewska, Postmodernizm we współczesnej literaturze dla dzieci i młodzieży

Część II. Konteksty

Gertruda Skotnicka, O kaszubskiej poezji dla dzieci
Monika Pomirska, Współczesne baśnie, legendy i podania pomorskie
Alicja Baluch, Ilustracja, która prowadzi
Michał Zając, Nurty i style w edytorstwie książki dziecięcej
Bożena Olszewska, Edytorstwo współczesnych czasopism dla dzieci i młodzieży. Zarys problematyki
Dariusz Grygrowski, Od literatury audialnej do literatury multimedialnej
Grażyna Walczewska-Klimczak, Dziecko w bibliotece

Część III. Wartości

Danuta Świerczyńska-Jelonek, Dziecięce kryteria oceny książki
Barbara Szargot, Problem wartościowania książki dziecięcej w ujęciach współczesnej krytyki literackiej
Grzegorz Leszczyński, Kanon książek – pojęcie i sprzeczności

Ilustracje

Publikacja dofinansowana ze środków Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Wydziału Pedagogicznego i Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Książka dziecięca 1990-2005
Pobierz publikację