Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 138

Wstęp

1. Przemiany społeczne w perspektywie rozwoju ICT

1.1. Konwergencja mediów determinantem przemian społecznych
1.2. Wybrane koncepcje społeczeństwa przełomu wieków
1.2.1. Społeczeństwo informacyjne
1.2.1.1. Substrat technologiczny
1.2.1.2. Substrat ekonomiczny
1.2.1.3. Substrat społeczny
1.2.1.4. Substrat kulturowy
1.2.1.5. Społeczeństwo sieciowe
1.3. Wykorzystanie nowych technologii - dane Diagnozy społecznej

2. Google generation - próba charakterystyki młodzieży jako pokolenia użytkowników nowych mediów

2.1. Wykorzystanie nowych technologii przez młodzież - wyniki wybranychbadań empirycznych
2.1.1. Dostęp do technologii
2.1.2. Miejsce korzystania
2.1.3. Czas, częstotliwość i staż korzystania
2.1.4. Cel korzystania
2.1.5. Sposób korzystania
2.1.6. Umiejętności
2.1.7. Źródła kompetencji
2.2. Pomiędzy stereotypem a rzeczywistością - młodzi ludzie jako użytkownicy nowych mediów
2.2.1. Problemy terminologiczne
2.2.2. Miejsce nowych mediów w życiu młodzieży
2.2.2.1. Utrzymywanie stałego kontaktu z przyjaciółmi
2.2.2.2. Szybkość przekazu a kompetencje językowe i zdolność koncentracji
2.2.2.3. Kontakt z dobrami kultury a korzystanie z Internetu
2.3. Zachowania informacyjne młodzieży w świetle literatury przedmiotu
2.3.1. Nabywanie umiejętności informatycznych
2.3.2. Wyszukiwanie informacji - materiały drukowane i Internet
2.3.2.1. Korzystanie z materiałów drukowanych
2.3.2.2. Wyszukiwanie w Internecie
2.3.3. Ocena wiarygodności informacji

3. Kompetencje informacyjne jako warunek aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie XXI wieku

3.1. Ramy teoretyczne i terminologiczne rozważań nt. kompetencji informacyjnych
3.1.1. Rozważania terminologiczne
3.1.2. Zagadnienie kompetencji w ujęciu teoretycznym
3.1.2.1. Klasyfikacja kompetencji
3.1.2.2. Wybrane rodzaje kompetencji
3.2. Kompetencje informacyjne - próba zdefiniowania problemu
3.2.1. Wybrane definicje information literacy
3.2.2. Information literacy jako nowa sztuka wyzwolona
3.2.2.1. Komponenty kompetencji informacyjnych
3.2.3. Siedem aspektów information literacy
3.3. Wybrane modele information literacy
3.3.1. SCONUL - Information Skills Model
3.3.2. Model Big6 Skills
3.3.3. Reflective Internet Searching
3.4. Od przysposobienia bibliotecznego do edukacji informacyjnej

4. Edukacja informacyjna w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Polsce. Analiza programów nauczania

4.1. Edukacja informacyjna w Dolnej Saksonii - Niemcy
4.1.1. Elementy edukacji informacyjnej w szkole podstawowej (Grundschule)
4.1.2. Elementy edukacji informacyjnej w szkole ponadpodstawowej (Sekundarstufe I - Gymnasium)
4.1.3. Elementy edukacji informacyjnej w szkole ponadpodstawowej (Sekundarstufe II - Gymnasiale Oberstufe)
4.2. Edukacja informacyjna w Wielkiej Brytanii
4.2.1. Elementy edukacji informacyjnej w programie pierwszego etapu kształcenia - key stage 1
4.2.2. Elementy edukacji informacyjnej w programie drugiego etapu kształcenia - key stage 2
4.2.3. Elementy edukacji informacyjnej w programie trzeciego etapu kształcenia - key stage 3
4.2.4. Elementy edukacji informacyjnej w programie czwartego etapu kształcenia - key stage 4
4.3. Edukacja informacyjna w Polsce
4.3.1. Elementy edukacji informacyjnej w szkole podstawowej (etap I i II)
4.3.2. Elementy edukacji informacyjnej w szkole gimnazjalnej (etap III)
4.3.3. Elementy edukacji informacyjnej w szkole ponadgimnazjalnej (etap IV - licea ogólnokształcące)
4.4. Ocena polskiego systemu kształcenia w zakresie information literacy

5. Kompetencje informacyjne młodzieży - wyniki badań własnych

5.1. Metodologia badań
5.1.1. Przedmiot badania
5.1.2. Charakterystyka badanej populacji
5.1.3. Cele i hipotezy badawcze
5.1.4. Wybór metod i technik badawczych
5.1.5. Opracowanie i struktura kwestionariusza ankiety
5.1.6. Przebieg badań i opracowanie ich wyników
5.2. Omówienie wyników badań
5.2.1. Go? Gdzie? Kiedy? Intensywność korzystania z nowych mediów
5.2.1.1. Staż korzystania z Internetu
5.2.1.2. Częstotliwość korzystania z Internetu
5.2.1.3. Miejsce korzystania z Internetu
5.2.1.4. Czas poświęcany na korzystanie z Internetu
5.2.1.5. Częstotliwość wykonywania różnych czynności w Internecie
5.2.1.6. Ocena kompetencji w poszczególnych obszarach
5.2.2. Jak mam to znaleźć? Potrzeby informacyjne młodzieży szkolnej
5.2.2.1. Korzystanie z poszczególnych źródeł informacji
5.2.2.2. Ocena wiarygodności informacji dostępnych w poszczególnych źródłach informacji
5.2.2.3. Problemy z wyszukiwaniem informacji w Internecie i sposoby ich rozwiązywania
5.2.3. Sam się nauczyłem! Rola edukacji formalnej i nieformalnej w kształtowaniu kompetencji informacyjnych

Zakończenie
Bibliografia
Ankieta

Książka wydana przy pomocy finansowej Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Kompetencje informacyjne młodzieży
Pobierz publikację