Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 137

Wstęp

Rozdział I
Społeczeństwo wiedzy
Społeczeństwo informacyjne
Informacja i wiedza
Społeczeństwo wiedzy
Technologia w społeczeństwie wiedzy
Gospodarka w społeczeństwie wiedzy
Społeczeństwo poslkapitalislyczne
Demokracja a kształtowanie się społeczeństwa wiedzy
Społeczeństwo wiedzy - szanse i obawy

Rozdział II
Edukacja w społeczeństwie wiedzy
Rola nauki
Znaczenie edukacji
Wybrane trendy we współczesnej edukacji
Technologia informacyjna w systemie edukacji
Kształcenie ustawiczne
Kształcenie na odległość
Samokształcenie

Rozdział III
Information literacy
Alfabetyzacja funkcjonalna i information literacy
Information literacy - problemy definicyjne i terminologiczne
Behawioryzm i konstruktywizm a information literacy
Wybrane koncepcje information literacy
Koncepcja Christine Doyle
Relacyjny model information literacy Christine Bruce
Koncepcja Shcili Webber i Billa Jobnslona
Czym jest information literacy
Edukacja informacyjna i biblioteki

Rozdział IV
Działalność organizacji bibliotekarskich na rzecz kształtowania kompetencji informacyjnych
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA, Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich)
International Association of School Librarianship - (IASL, MiędzynarodoweStowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego)
American Library Association (ALA, Stowarzyszenie Bibliotek Amerykańskich)
Association of College and Research Libraries
(ACRL, Stowarzyszenie Bibliotek Akademickich i Naukowych)
ACRL Institute for Information Literacy (IIL, Instytut Edukacji Informacyjnej)
American Association of School Libraries
(AASL, Amerykańskie Stowarzyszenie Bibliotekarzy Szkolnych)
National Forum on Information Literacy
(NFIL, Narodowe Forum ds. Edukacji Informacyjnej)
Bibliotekarskie organizacje w Australii
Australian and New Zealand Institute for Information Literacy
(ANZIIL, Instytut Alfabelyzacji Informacyjnej Australii i Nowej Zelandii)
European Network for Information Literacy
(FnIL, Europejska Sieć ds. Edukacji Informacyjnej)
Society of College, National and University Libraries
SCON UL, Stowarzyszenie Bibliotek Narodowych i Akademickich)
Chartered Institute of Library and Information Professionals
(CILIP, Instytut Profesjonalistów z Zakresu Informacji i Bibliotekarstwa)
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO, Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty,
Nauki i Kultury)
International Alliance for Information Literacy (IAIL)
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP)

Rozdział V
Wybrane standardy i modele information literacy
Information Literacy Standards for Student Learning (1998, USA)
Standards for the 21st-Century Learner (2007, USA)
Seven pillars of information literacy (1999 i 2011, Wielka Brytania)
The Primary School Library Guidelines (2000, Wielka Brytania)
Standardy ACRL (2000, USA)
Standardy CAUL i ANZIIL (2001,2004, Australia i Nowa Zelandia)
Learning matrix for student learning (2001,2004, Australia)
Guidelines on Information Literacy for Lifelong Learning. Pinal Draft (2006)
Standardy dotyczące kompetencji informacyjnych w Niemczech
Standardy informaćni gramotnosti vysokoskolskeho studenta (2007, Czechy)
Standardy dotyczące edukacji informacyjnej w Polsce

Zakończenie

Wykorzystana literatura

Książka wydana przy pomocy finansowej Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Edukacja informacyjna w bibliotekach a rozwój społeczeństwa wiedzy
Pobierz publikację