Publikacje autora:

Zbigniew Żmigrodzki

 1. „Obyś zbiory gromadził” – dylematy czasu obecnego
  [„Be library Acquisition Specialist” – the Current Dilemmas]

  Przegląd Biblioteczny 1998, R. 66, z. 1, s. 32-37

 1. Bibliografia
  Metodyka i organizacja

 1. Bibliotekarstwo

 1. Informacja naukowa
  Rozwój – metody – organizacja

  WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW I AKRONIMÓWWSTĘP1. GENEZA DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ1.1. BIBLIOTEKI JAKO SKARBNICE WIEDZY I OŚRODKI JEJ UPOWSZECHNIANIA 1.2. KRYZYSY BIBLIOGRAFICZNE I ICH ROLA W GENEZIE INFORMACJI NAUKOWEJ1.3. WCZESNE POCZĄT

 1. Jerzy Ratajewski (1928-1999)

  Przegląd Biblioteczny 1999, R. 67, z. 4, s. 343-345

 1. Problem osobowości bibliotekarza w nowych programach kształcenia
  [Librarians personality in the new library education curricula]

  Kształcenie bibliotekarzy dla przyszłości : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Jachranka k. Warszawy, 22-24 października 1995 : II Forum SBP ’95, redakcja Elżbieta B. Zybert, Mieczysław Szyszko, Wa