Wstęp

Rozdział 1. Zasoby ludzkie w zarządzaniu biblioteką
Joanna Kamińska
KAPITAŁ INTELEKTUALNY BIBLIOTEKI
Sabina Adamiec
POTENCJAŁ SPOŁECZNY A KAPITAŁ BIBLIOTEKI

Rozdział 2. Rozwój zasobów ludzkich biblioteki
Małgorzata Kisilowska
PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM NEGATYWNEGO DOBORU DO ZAWODU
Elżbieta Czerwińska, Anna Kmiecik
ROZWÓJ ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEMENTEM ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W BIBLIOTEKACH
Beata Żołędowska-Król
BADANIE OPINII PRACOWNIKÓW JAKO INSTRUMENT WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE RELACJAMI WEWNĘTRZNYMI W BIBLIOTECE
Maria Przastek-Samokowa
BADANIE SATYSFAKCJI UŻYTKOWNIKÓW JAKO METODA OKREŚLANIA POTRZEB SZKOLENIOWYCH BIBLIOTEKARZY 
Wiktoria Pękaty
ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU KULTURY ORGANIZACYJNEJ BIBLIOTEKI

Rozdział 3. Wybrane metody zarządzania kadrami w bibliotece
Stefan Kubów
OKRESOWE OCENIANIE PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI
Bogumiła Urban
OCENIANIE PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI. ZAGADNIENIA METODYCZNE NA PRZYKŁADZIE BIBLIOTEKI WSB W POZNANIU
Maja Wojciechowska
ZESPOŁY ZADANIOWE I HEURYSTYCZNE METODY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
Aleksandra E. Adamczyk, Agnieszka Bajor
ETYCZNE ASPEKTY ZASTOSOWANIA TQM W BIBLIOTEKACH
Bożena Jaskowska
ROLA INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ W DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNO-BIBLIOTECZNEJ

Bibliografia

Zarządzanie kadrami w bibliotece
Pobierz publikację