Wstęp

1. Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej
1.1. Kultura informacyjna w kontekście rozważań nad definicją kultury
1.2. Kultura informacyjna – różnorodność definicyjna
1.2.1. Kultura informacyjna w hierarchii pojęć pokrewnych
1.2.1.1. Alfabetyzacja informacyjna a alfabetyzacja komputerowa
1.2.1.2. Umiejętności informacyjne a kompetencje informacyjne
1.2.2. Kultura informacyjna w literaturze ekonomicznej
1.2.3. Kultura informacyjna w ujęciu informatycznym
1.2.3.1. Dyskusja wokół pojęcia kultura informatyczna
1.2.3.2. Modelowa koncepcja kultury informatycznej i informacyjnej
1.2.4. Granice pojęcia kultura informacyjna
1.2.4.1. Struktura kultury informacyjnej
1.2.4.2. Próba uściślenia pojęcia
1.2.4.3. Postawy a zachowania informacyjne
1.3. Od kultury czytelniczej do kultury informacyjnej
1.4. Obecność kultury informacyjnej w edukacji
1.4.1. Edukacja informacyjna w programach nauczania
1.4.1.1. Elementy kultury informacyjnej w nauczaniu technologii informacyjnej
1.4.1.2. Elementy kultuty informacyjnej w edukacji czytelniczej i medialnej
1.4.1.3. Elementy kultury informacyjnej w nauczaniu języka polskiego
1.4.2. Polemika wokół nazwy edukacji informacyjnej jako przedmiotu nauczania
1.4.3. Nieprawidłowości w organizacji procesu edukacji informacyjnej
Przypisy do rozdz. 1

2. Zmiana a rozwój kultury informacyjnej w szkole
2.1. Odmienność kultury organizacyjnej szkoły
2.1.1. Typy kultur organizacyjnych szkół
2.1.2. Kierunki ewolucji szkoły promujące kulturę informacyjną
2.1.2.1. Szkoły – „uczące się organizacje" szkołami jakości
2.1.2.2. Szkoły – centra oświatowe środowiska lokalnego
2.1.2.3. Programy edukacyjne popularyzujące jakość w szkole
2.2. Kultura informacyjna-ujęcie typologiczne
2.2.1. Kultura zachowawcza biblioteki szkolnej a koncepcja „rezerwuaru lektur"
2.2.1.1. Typ kultury informacyjnej o charakterze stereotypowym (pasywnym)
2.2.2. Kultura pragmatyczna biblioteki szkolnej a koncepcja „media centre"
2.2.2.1. Typ kultury informacyjnej o charakterze aktywnym
2.2.3. Kultura adaptacji biblioteki szkolnej a koncepcja „szkolnego centrum kultury informacyjnej"
2.2.3.1. Typ kultury informacyjnej o charakterze innowacyjnym
2.2.4. Kultura technokratyczna biblioteki szkolnej a koncepcja „biblioteki sieciowej"
2.2.4.1. Typ kultury informacyjnej o charakterze prognostycznym
2.3. Rola metafory w rozwoju kultury informacyjnej
2.3.1. Metafora „skarbca społeczeństwa informacyjnego"
2.3.2. Metafora „skarbnicy różności"
Przypisy do rozdz. 2

3. Kultura informacyjna w środowisku szkolnym. Diagnoza i terapia
3.1. Metodologiczne podstawy badań - opis badania
3.1.1. Projekt badania
3.1.1.1. Pole badawcze i pytania badawcze
3.1.1.2. Charakterystyka populacji badawczej
3.1.1.3. Procedura doboru próby
3.1.1.4. Opis metody zbierania danych
3.1.1.5. Opis metody analizowania danych i prezentacja wyników
3.2. Diagnoza kultury informacyjnej w szkołach państwowych powiatu suskiego
3.2.1. Charakter trudności w rozwijaniu kultury informacyjnej
3.2.1.1. Trudności obiektywne hamujące rozwój kultury informacyjnej
3.2.1.2. Trudności subiektywne spowalniające rozwój kultury informacyjnej
3.2.2. Zasięg trudności w rozwijaniu kultury informacyjnej
3.2.2.1. Istnienie i siła związku między zmiennymi charakteryzującymi trudności w zakresie alfabetyzacji informacyjnej uczniów
3.2.2.2. Rodzaj trudności i wielkość luki w zakresie alfabetyzacji informacyjnej uczniów
3.2.3. Źródła trudności w rozwijaniu kultury informacyjnej
3.2.3.1. Luki w świadomości informacyjnej
3.2.3.2. Deficyty w zakresie sprawności informacyjnych uczniów
3.2.4. Otoczenie trudności w rozwijaniu kultury informacyjnej
3.2.4.1. Stereotypowe postrzeganie biblioteki hamujące rozwój kultury informacyjnej
3.2.4.2. Mity o zawodzie bibliotekarza a rozwój kultury informacyjnej
3.3. Kultura informacyjna w środowisku szkolnym i lokalnym. Propozycja terapii
3.3.1. Szkolne centrum informacji (mediatka) w ZS im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej – realizacja projektu
3.3.2. Promocja projektu w środowisku lokalnym
3.3.3. Oczekiwane efekty wdrożenia innowacji
Przypisy do rozdz. 3

Zakończenie
Literatura cytowana
Spis tabel
Spis rysunków
Spis wykresów i fotografii
Indeks osobowy
Indeks terminów, pojęć, nazw własnych, zagadnień

Aneks
Nr 1. Zestawienie zbiorcze rozkładu liczebności i rozkładu procentowego wartości zmiennych na podstawie danych z kwestionariuszy U-1
Nr 2. Rozkład liczebności i rozkład procentowy zmiennych kategoryzacyjnych
Nr 3. Zależność i siła związku pomiędzy zmiennymi obliczone metodą Testu x2

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji
Pobierz publikację