Publikacje autora:

Helena Więckowska

  1. Akademickie kształcenie bibliotekarzy
    Zarys historyczny

    Słowo wstępneI. Dziedzictwo XIX wiekuII. W latach II RzeczypospolitejIII. W Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej — pierwsze dwudziestolecieIV. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątychV. Stan obecny i perspektywy dalszego rozwojuPrzypisy