Wstęp

I. Prawo i norma prawna

 1. Normy postępowania
 2. Pojęcie prawa
 3. Norma prawna
 4. Przepisy, struktura systemu prawa, porządkowanie aktów normatywnych
 5. Praworządność, demokratyczne państwo prawne
 6. Wykładnia

II. Źródła prawa

 1. Definicja
 2. Konstytucja
 3. Umowy międzynarodowe
 4. Ustawy
 5. Rozporządzenia
 6. Uchwały
 7. Zarządzenia
 8. Przepisy prawa miejscowego
 9. Instrukcje, okólniki, wytyczne, obwieszczenia itp

III. Gałęzie prawa

 1. Podział na gałęzie prawa
 2. Prawo konstytucyjne
 3. Prawo administracyjne
 4. Prawo finansowe
 5. Prawo karne (materialne i procesowe)
 6. Prawo cywilne (materialne i procesowe)
 7. Prawo pracy
 8. Prawo rodzinne

IV. Materialna odpowiedzialność pracowników za mienie biblioteki

 1. Dwa rodzaje odpowiedzialności pracowników za mienie zakładów pracy
 2. Odpowiedzialność bibliotekarza za mienie biblioteki
 3. Odpowiedzialność pracowników za mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się
 4. Przepisy o ewidencji materiałów bibliotecznych

V. Ustawa o bibliotekach

 1. Przepisy o bibliotekach i bibliotekarzach – lata 1917-1939
 2. Dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi
 3. Ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach
 4. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
 5. Bibliotekarze o obowiązującej ustawie
 6. Inne ustawy stanowiące o sprawach istotnych dla bibliotek i bibliotekarzy

VI. Ustawy, o których bibliotekarze powinni wiedzieć

 1. Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 2. Ustawy o szkolnictwie wyższym
 3. Ustawa o systemie oświaty
 4. Ustawa o Polskiej Akademii Nauk
 5. Ustawa o jednostkach badawczo-rozwojowych
 6. Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 7. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 8. Ustawa o muzeach
 9. Ustawa o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych
 10. Ustawa o ochronie danych osobowych
 11. Ustawa: Prawo prasowe
 12. Ustawa o ochronie baz danych
 13. Ustawa o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym
 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 15. Ustawy o samorządzie terytorialnym
 16. Ustawa o zamówieniach publicznych

VII. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 1. Uwagi wstępne
 2. Polska ustawa o prawie autorskim wobec Aktu paryskiego Konwencji berneńskiej i dyrektyw unijnych
 3. Dylematy bibliotekarzy
 4. Utwór-przedmiot prawa autorskiego
 5. Twórca – podmiot prawa autorskiego
 6. Prawa osobiste twórcy
 7. Prawa majątkowe twórcy
 8. Dozwolony użytek chronionych utworów
 9. O czym bibliotekarze powinni wiedzieć korzystając z licencji ustawowych

VIII. Biblioteka – zakład publiczny, status czytelnika

 1. Konstytucyjne obowiązki państwa
 2. Zakłady publiczne
 3. Władztwo zakładowe
 4. Regulamin zakładowy
 5. Użyczenie
 6. Czytelnik – użytkownik i klient
 7. Postępowanie nakazowe i upominawcze
 8. Wzór pozwu w postępowaniu nakazowym
 9. Wzór pozwu w postępowaniu upominawczym

IX. Pracownicy biblioteki

 1. Profesjonalista
 2. Pojęcia „zawód” i „specjalność” w przepisach
 3. Zawód bibliotekarza w ustawie o bibliotekach
 4. Zawód bibliotekarza w klasyfikacji zawodów i specjalności
 5. Zawód bibliotekarza – zawodem regulowanym
 6. Wnioski i uwagi

X. Wewnątrzzakładowe akty normatywne

 1. Statut – trochę historii, poglądy doktryny
 2. Statut biblioteki
 3. Regulaminy

XI. Stowarzyszenia, fundacje, organizacje pożytku publicznego

 1. Stowarzyszenia
 2. Organizacje pożytku publicznego
 3. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – organizacja pożytku publicznego
 4. Fundacje

Piśmiennictwo, komentarze
Skorowidz

Bibliotekarz i prawo
Pobierz publikację