Wprowadzenie

Część pierwsza: Historia i metodologia bibliologii

Tomasz Stolarczyk
Historia w bibliologii. Rola badań historycznych w odtwarzaniu dziejów bibliotek i księgozbiorów
Maria Wichowa
Dzieje polskich badań nad polonikami ze zbiorów zamku Skokloster
Krzysztof Walczak
Rosyjskie biblioteki publiczne na terenie guberni kaliskiej. Przyczynek do dziejów bibliotekarstwa początków XX wieku
Agnieszka Fluda-Krokos
Sprawozdania z działalności krakowskich gimnazjów jako źródło do badań dziejów bibliotekarstwa szkolnego w 1. połowie XX wieku (na przykładzie II Państwowego Gimnazjum i Liceum im. św. Jacka)
Joanna Stawińska
Rozwój metod opracowania polskich zbiorów rękopiśmiennych w świetle katalogów drukowanych
Karina Nabiałczyk
Powiązania bibliotekoznawstwa i informatologii z innymi dyscyplinami na przykładzie analizy cytowań piśmiennictwa z lat 1956-2006

Część druga: Książka i biblioteka w xx wieku

Ryszard Nowicki
Polskie zbiornice księgozbiorów zabezpieczonych w latach 1947-1955
Andrzej Dróżdż
Działalność Centralnego Zarządu Bibliotek (1951-1957)
Grzegorz Nieć
Problematyka księgarska w polskich badaniach nad książką do 1989 roku
Danuta Wańka
Życie książki 1. połowy XX wieku w świetle „Myśli Narodowej” (1921-1939)
Evelina Kristanova
Formy promocji książki w katolickich czasopismach społeczno-kulturalnych 1. połowy XX wieku w Polsce

Część trzecia: Lodziana

Jadwiga Konieczna
Świat książki Łodzi powojennej. Początek czy kontynuacja?
Magdalena Kwiatkowska
Źródło do dziejów ruchu wydawniczego w spuściźnie Jana Muszkowskiego przechowywanej w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego
Monika Sulejewicz-Nowicka
Andrzej Kempa jako badacz biografii ludzi książki
Izabela Olejnik
Stan badań nad literaturą Zagłady na przykładzie Litzmannstadt Getto. Projekt bibliografii getta łódzkiego
Martyna Augustyniak
Życie kulturalne i naukowe w Łodzi na łamach „Dziennika Łódzkiego” w latach 1945-1953

Część czwarta: Biografistyka księgoznawcza

Adrian Uljasz
Józef Grycz (1890-1954). Bibliotekarz i bibliolog
Marta Pękalska
Historia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich biografiami jego twórców pisana
Emilia Klich
Zaangażowanie instytucji nauki i kultury w rozwój polskiej biografistyki księgoznawczej
Sabina Kwiecień
Bibliotekarze, księgarze, wydawcy, bibliofile łódzcy w wydawnictwie słownikowym Oficyny Bibliofilów
Barbara Góra
Poznańczycy: Edward Kuntze, Stefan Vrtel-Wierczyński, Aleksander Birkenmajer i ich reformatorska polityka biblioteczna
Elżbieta Pokorzyńska
Stan badań nad biografistyką introligatorstwa polskiego
Jacek Ladorucki
Antropologiczne wątki bibliologii Janusza Dunina

Informacja o autorach

Publikacja dofinansowana ze środków Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego
Oblicza współczesnej bibliologii konteksty i transgresje
Pobierz publikację