Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 86

 

CZĘŚĆ 1. ZASTOSOWANIE TECHNIKI CYFROWEJ W OCHRONIE DZIEDZICTWA DOKUMENTALNEGO

Rozdział 1. Istota procesu dygitalizacji
1. Pisownia i znaczenie angielskiego terminu dligitalization – paradygmat językowy
2. Dygitalizacja – termin z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
3. Techniczne aspekty procesu dygitalizacji

Rozdział 2. Organizacyjne, ekonomiczne i prawne uwarunkowania dygitalizacji zbiorów bibliotecznych
1. Dygitalizacja jako metoda ochrony dokumentów i forma ich upowszechniania
2. Organizacyjne aspekty dygitalizacji
3. Metody dygitalizacji
4. Wybór odpowiedniego sprzętu i oprogramowania
5. Opis zasobów cyfrowych
6. Archiwizacja danych
7. Prawo autorskie w odniesieniu do dokumentów elektronicznych

Rozdział 3. Działalność wybranych instytucji i organizacji międzynarodowych na rzecz cyfrowej ochrony światowego dziedzictwa kulturowego
1. Komisja Europejska
2. Europejska Komisja Ochrony i Dostępu
3. Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich
4. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury
5. Inne inicjatywy

Rozdział 4. Rozwój polskich treści cyfrowych w narodowych planach i strategiach rozwoju
1. „Wstępny Narodowy Plan Rozwoju” i „Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006”
2. „Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013”
3. „Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej – ePolska”
4. „Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013”

CZĘŚĆ 2. DYGITALIZACJA ZBIORÓW W BIBLIOTEKACH POLSKICH

Rozdział 1. Biblioteki centralne
1. Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie
2. Biblioteka Narodowa w Warszawie
3. Biblioteka Sejmowa w Warszawie
4. Centralna Biblioteka Rolnicza im. M. Oczapowskiego w Warszawie
5. Centralna Biblioteka Statystyczna im. S. Szulca w Warszawie
6. Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie
7. Główna Biblioteka Lekarska im. S. Konopki w Warszawie
8. Stan dygitalizacji w bibliotekach centralnych

Rozdział 2. Biblioteki naukowe
1. Biblioteki uniwersyteckie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego
Biblioteka Jagiellońska
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (Uniwersytet Warszawski)
Biblioteka Uniwersytecka w Zielonej Górze
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego
2. Biblioteki technicznych szkół wyższych
Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie
Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej
Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej
Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej
Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej
Biblioteka Główna i Ośrodek Naukowo-Techniczny Politechniki Wrocławskiej
3. Biblioteki Polskiej Akademii Nauk
Biblioteka Gdańska PAN
Biblioteka Kórnicka PAN
4. Inne biblioteki naukowe
Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Zakład Narodowy im. Ossolińskich
5. Stan dygitalizacji w bibliotekach naukowych

Rozdział 3: Biblioteki publiczne
1. Biblioteka im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego
2. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Biblioteka Główna Woj. Mazowieckiego
3. Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu
4. Biblioteka Śląska w Katowicach
5. Książnica Cieszyńska
6. Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
7. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach
8. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze
9. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy
10. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi
11. Stan dygitalizacji w bibliotekach publicznych

Rozdział 4: Stan i przyszłość dygitalizacji w bibliotekach polskich

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów
Załącznik 1: Wskaźniki systemu procedur porównawczych Komisji Europejskiej
Załącznik 2: Dygitalizacja zasobów bibliotecznych – strategie przyjęte w bibliotekach polskich (kwestionariusz ankiety)
Załącznik 3: Wykaz bibliotek objętych badaniem ankietowym

Publikacja wydana przy pomocy finansowej Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dygitalizacja zbiorów bibliotek polskich
Pobierz publikację