Publikacje oznaczone tematem:

World Wide Web (WWW)

  1. Dziedzictwo kultury książki a środowisko cyfrowe World Wide Web
    [The Heritage of Book Culture Confronted with Digital Environment of World Wide Web]

    Przegląd Biblioteczny 2013, R. 81, z. 1, s. 5-18

  1. Struktura hipertekstu a struktura systemu WWW
    [Hypertext structure and www system structure]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 1998, nr 2 (72), s. 36-56