Publikacje oznaczone tematem:

Chronologia

  1. Nowe propozycje chronologizacyjne w zakresie zmian nazw nauki o informacji (na kanwie ustaleń Barbary Sosińskiej-Kalaty)
    [New Proposals Concerning Chronologization of Polish Names for Information Science (based on the findings of Barbara Sosińska-Kalata)]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2021, nr 1 (117), s. 29-48

  1. O potrzebie uszczegółowienia określników chronologicznych
    [On need of specification of chronological descriptors]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2002, nr 2 (80), s. 68-75