Publikacje autora:

Piotr Wierzchoń

  1. Digital Libraries and the Breakthrough in Linguistic Chronologization. Application of Digitization in Linguistics
    [Biblioteki cyfrowe i przełom w lingwochronologizacji. Zastosowanie digitalizacji w językoznawstwie]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 1a (115a), s. 110-121

  1. Nowe propozycje chronologizacyjne w zakresie zmian nazw nauki o informacji (na kanwie ustaleń Barbary Sosińskiej-Kalaty)
    [New Proposals Concerning Chronologization of Polish Names for Information Science (based on the findings of Barbara Sosińska-Kalata)]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2021, nr 1 (117), s. 29-48