Publikacje autora:

Paweł Tanewski

  1. O potrzebie uszczegółowienia określników chronologicznych
    [On need of specification of chronological descriptors]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2002, nr 2 (80), s. 68-75

  1. Znaczenie darów dla pozyskiwania wydawnictw zwartych przez biblioteki naukowe
    [The role of gifts and donations in acquisition of monographs by scientific libraries]

    Przegląd Biblioteczny 2002, R. 70, z. 3, s. 213-220