Publikacje autora:

Karina Nabiałczyk

  1. Organizacja zdalnego dostępu do licencjonowanych elektronicznych zasobów informacji w bibliotekach uczelni wyższych
    [Organizing Remote Access to Licensed Electronic Resources in Pęlish Academic Librarie]

    Przegląd Biblioteczny 2007, R. 75, z. 2, s. 221-232

  1. Powiązania bibliotekoznawstwa i informatologii z innym i dyscyplinami na przykładzie analizy cytowań piśmiennictwa z lat 1956-2006
    [Relationship of library and information science with other disciplines on the example of citation analysis for literature from the period 1956-2006]

    Oblicza współczesnej bibliologii : konteksty i transgresje / redakcja Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki, Warszawa–Łódź 2014, s. 97-111 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 151)