Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 105

 

WSTĘP

Rozdział 1
WYBRANE WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA PROCESÓW INFORMACYJNYCH
1.1. Uwarunkowania społeczno–ekonomiczne – rozwój zarządzania wiedzą
1.2. Uwarunkowania socjologiczne – społeczeństwo informacyjne czy społeczeństwo sieciowe?
1.3. Definicja pojęcia „system informacyjny"
1.4. Uwarunkowania społeczne i techniczne – sieci i systemy informacyjne
1.5. Systemy informacyjne w obszarze zdrowia
1.6. Systemy informacyjne w kulturze

Rozdział 2
INFORMACJA W ROZLEGŁYCH SYSTEMACH INFORMACYJNYCH – PRÓBA DEFINICJINA PRZYKŁADZIE NAUK O ZDROWIU
2.1. Informacja zdrowotna i jej kategorie według Światowej Organizacji Zdrowia...
2.2. Pojęcie informacji
2.3. Różne kategorie informacji w opiece zdrowotnej – próba definicji
2.4. Informacja zewnętrzna
2.5. Informacja w rozleglycłi systemacłi informacyjnych – próba definicji
2.6. Informacja w systemie kultury
2.7. Podsumowanie

Rozdział 3
MODEL ROZLEGŁEGO SYSTEMU INFORMACYJNEGO
3.1. Założenia dla rozległego systemu informacji (RSl)
3.2. Propozycja modelu rozległego systemu informacyjnego
3.3. Metody reprezentacji wiedzy w systemie informacji dla domeny zdrowia
3.4. Wymagania techniczne dla rozległego systemu informacji
3.5. Organizacja i zarządzanie projektem
3.6. Podsumowanie

Rozdział 4
WYBRANE PRZYKŁADY SYSTEMÓW INFORMACJI W OBSZARACH ZDROWIA I KULTURY
4.1. Wczesne próby budowania systemu naukowej informacji medycznej
4.2. Stan systemu informacyjnego w polskiej opiece zdrowotnej według B. Wojtyniaka i P. Goryńskiego
4.3. Model systemu informacyjnego dla służby zdrowia W. Karlińskiego
4.4. System informacyjny w ochronie zdrowia według J. Jasłowskiego
4.5. Optymalny dostęp do informacji – rozwiązanie brytyjskie
4.6. System informacji dotyczącej zdrowia matki i dziecka
4.7. Inne przykłady rozwiązań systemowycłi w opiece zdrowotnej
4.8. "Systemowe" rozwiązania Unii Europejskiej w zakresie informacji dotyczącej zdrowia publicznego
4.9. Obserwatorium kulturyjako system informacji o kulturze
4.10. Systemy informacj i o obiektach kultury w Internecie
4.11. Archiwalne systemy informacyjne
4.12. „Systemowe" rozwijania Unii Europejskiej w obszarze informacji o kulturze...
4.13. Krytyka istniejących modeli
4.14. Podsumowanie

Rozdział 5
KATEGORIE UŻYTKOWNIKÓW INFORMACJI NA PRZYKŁADZIE DOMEN ZDROWIA I KULTURY
5.1. Pracownicy domeny zdrowia
5.2. Instytucje domeny zdrowia
5.3. Pacjenci jako szczególna kategoria użytkowników informacji zdrowotnej
5.4. Udział wskazanych grup użytkowników w tworzeniu i wykorzystywaniu zasobów informacji w podsystemach proponowanych przez WHO
5.5. Pracownicy domeny kultury
5.6. Instytucje domeny kultury
5.7. Odbiorcy oferty kulturalnej
5.8. Informacja w domenie–podsumowanie

Rozdział 6
POTRZEBY INFORMACYJNE UŻYTKOWNIKÓW ROZLEGŁYCH SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH NA PRZYKŁADZIE INFORMACJI ZDROWOTNEJ
6.1. Potrzeby informacyjne pracowników opieki zdrowotnej
6.2 .Wybrane przykłady badań potrzeb informacyjnych w obszarze zdrowia
6.3. Potrzeby informacyjne pacjentów i ich rodzin
6.4. Metody badania potrzeb informacyjnych użytkowników w systemach rozległych
6.5. Podsumowanie

Rozdział 7
NARZĘDZIA LINGWISTYCZNE W ROZLEGŁYCH SYSTEMACH INFORMACYJNYCH (wybrane przykłady)
7.1. Rodzina klasyfikacj i międzynarodowych WHO
7.2. International Classification for Nursing Practice
7.3. Klasyfikacja badań laboratoryjnych
7.4. SNOMED CT (Systemized Nomenclature in MEDicine–Clinical Terms)
7.5. Języki informacyjno–wyszukiwawcze w naukach o zdrowiu
7.6. Tezaurusy stosowane w działalności kulturalnej
7.7. Narzędzia organizacji wiedzy w środowisku sieciowym
7.8. Podsumowanie

ZAKOŃCZENIE
Literatura
Wykaz skrótów
Indeks autorsko–przedmiotowy

Publikacja dofinansowana przez Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Modelowanie rozległych systemów informacyjnych
Pobierz publikację