Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 108

1. Wprowadzenie

2. Czas i przestrzeń a czasoprzestrzeń
Różnice w indywidualnym odczuwaniu czasu
Ewolucja poglądów na czas
Przestrzeń jako przedmiot poznania i kształtowania
Uzasadnienie dla kulturowej czasoprzestrzeni

3. Medialna perspektywa czasu i przestrzeni
Rozwój komunikacji społecznej a czasoprzestrzeń
Równowaga i jej brak pomiędzy czasowo-przestrzennymi atrybutami mediów (Harold Innls, Marshall McLuhan i Derrick de Kerckhove)
Przyśpieszenie prowadzące do katastrofy (Paul Virilio) i jego wymiar kulturologiczny
Czas i przestrzeń przez pryzmat komputera oraz sieci (Jay David Boiter i Manuel Castells)

4. Współczesny odbiorca wobec medialnej czasoprzestrzeni ...
Rywalizacja na rynku mediów o uwagę odbiorcy
Przenikanie szybkości do świata książek
Czy współczesność Jest epoką wtórnej oralności?

5. Czasoprzestrzeń i książka w ujęciu bibliologicznym
Wpływ kultury książki na kształtowanie się poglądów dotyczących czasu i przestrzeni
Ewolucja książki jako narzędzia przekazu w czasie i przestrzeni
Czasowe opóźnienie i geograficzne przesunięcie interakcji pomiędzy nadawcą a odbiorcą jako integralny element kultury książki
Książka zajmuje pewien przedział czasowy i określoną przestrzeń fizyczną

6. Materialny i przestrzenny wymiar książki
Fizyczność książki Jako brzemię i atut
Przestrzeń książki w refleksji bibliologicznej
Liber – liberatura – literatura
Nietypowe realizacje książkowe

7. Czas książki od narodzin do śmierci
Książka żywa i martwa
Różne skale uśmiercania książek

8. Powolność książki i szybkość nowych mediów
Przyczyny "powolności" książki
Konwencjonalność formy książkowej
Szybkość mediów i jej zagrożenia
Spowalnianie czasu

9. Czasoprzestrzeń książki elektronicznej

10. Czytelnik wobec książkowej czasoprzestrzeni

11. Literatura

Publikacja wydana we współpracy i dofinansowana przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego
Książki, nowe media i ich czasoprzestrzenie
Pobierz publikację