Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 153

1. Wprowadzenie

2. Na rozstajach
2.1. Różnorodność
Komunikacyjna mnogość - Narzędzia -Zmodyfikowany serwis
2.2. Przestrzeń i czas
Dostępność - Cechy oferty zdalnej - Oferta w bibliotece - Promocja sieciowa
2.3. Poza komercją
Wartości i pożytki - Opłaty jako bariera - Oferta darmowa
2.4. Duże i małe
Rozmiary kolekcji - Razem - Kooperacja sformalizowana
2.5. Publiczność
Rozpoznawanie nastawień - Wsparcie - Obszary wspierania - Profesjonalizm

3. Biblioteczne usługi
Zmiany - Pośrednictwo
3.1. W kręgu usług
Cykl życia - Usługa to proces - Niematerialny charakter - E-usługi - Standaryzacja - Poza rynkiem
3.2. Główne rodzaje usług w bibliotekach
Paradygmat - Usługi pośrednie i bezpośrednie - Na miejscu - Na wynos - Dostawa do domu - Usługi zdalne
3.3. Przedmiot i zakres
Transmisja piśmiennictwa - Przekazy digitalne - Strony WWW - Inne przekazy medialne - Informacje indywidualne - Doradztwo - Udogodnienia - Repozytoria i edytorstwo
3.4. Organizacja
Wypożyczanie - Udostępnianie zdalne - Czytelnie - Bibliotekarze dyżurni - Obsługa informacyjna - Doradcy przedmiotowi - Międzybiblioteczne sprzężenia
3.5. Okoliczności realizacji
Niekomercyjny charakter usług bibliotecznych - Dogodność - Szybkość - Kopiowanie - Rezerwacja - Przyjazność
3.6. Użytkownicy
Bariery - Nastawienia - Oceny - Przestrzeń publiczna - Interaktywny kontekst usług
3.7. Świadomość oferty
Powiadomienia - Promocja - Indeksacja - Przewodnictwo - Identyfikacja oczekiwań

4. Uczelniana sieć biblioteczne
4.1. W rozproszeniu
Kształcenie a badania - Atomizacja
4.2. Megabiblioteki?
Scalanie - Biblioteki małe - Specjalizacja oferty - Bibliotekarze dziedzinowi
4.3. Sieć jako struktura
Sieć - Kooperacja
4.4. Obszary centralizacji
Zarządzanie - Centralizacja - Opracowanie
4.5. Koordynacja i współdziałanie
Gromadzenie - Przechowywanie - Usługi - Marketing
4.6. Wykonawstwo zespolone
Udostępnianie - Oferta informacyjna - Przysposobienie - Wspomaganie - Programy ponadusługowe

5. Biblioteki akademickie: obszary kooperacji
5.1. W jednej uczelni
Biblioteki autonomiczne? - Biblioteka główna
5.2. Programy dydaktyczne
Współpraca z uczelnią - Zaplecze kształcenia - Information Literacy
5.3. Badania naukowe
Zaplecze badań - Repozytoria - Edytorstwo
5.4. Kooperacja zewnętrzna
Współpraca międzyuczelniana - Partnerstwo bibliotek publicznych - Szerokie otwarcie

6. Funkcjonowanie bibliotek publicznych
6.1. Biblioteczny uniwersalizm
Wszystko dla każdego - Mediacja wielokomunikacyjna - Uniwersalizacja informacji
6.2. Obsługa
Realizacja oferty - Programy ponadusługowe na miejscu - Ponadusługowe przedsięwzięcia sieciowe
6.3. Rozwiązania organizacyjne
Strukturalizacja - Międzybiblioteczna kooperacja pozasieciowa
6.4. Biblioteka publiczna w swoim otoczeniu
Środowiskowość - Kontakty bezpośrednie - Relacje sieciowe - Organizacja informacji lokalnej
6.5. Różne obszary oferty
Transmisja informacji - Wspieranie edukacji - Refleksja i rekreacja - Dzieci i młodzież - Powinności szczególne

7. Odbiór komunikatów z internetu i z druku
Semiotyczna różnorodność
7.1. Komunikacja pisemna i digitalna
Zasięg - Panorama komunikacji
7.2. W kręgu języków
Pismo i mowa - Wizualizacja - Komunikacja digitalna - Odmienności
7.3. Czytanie z druku i z monitora
Uwaga - Myślenie - Przeglądanie - Odbiór treści
7.4. Przetwarzanie
Odbiór sygnałów - Zapamiętywanie
7.5. Efekty
Procesy mentalne - Wyszukiwanie sygnałów
7.6. Pytania o przyszłość
Kryzys piśmiennictwa? - Plastyczność mózgu - Zmiany technologiczne - Koegzystencja

8. Publikacje wykorzystane

9. Indeks osób

10. Od Autora

11. Summary

Biblioteki w nowym otoczeniu
Pobierz publikację