Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 120

1. WSTĘP

2. PRZEDMIOT I POSTAĆ BIBLIOGRAFII. STAN OBECNY I PERSPEKTYWY
2.1 Przedmiot bibliografii
Książka i dokument jako przedmiot bibliografii
Typy dokumentów i ich typologie
2.2 Postać bibliografii
Nowe postaci bibliografii
2.3 Podsumowanie

3. STANDARYZACJA I METADANE BIBLIOGRAFICZNE
Standard i norma
3.1 Standaryzacja bibliograficzna
Opis bibliograficzny, rekord, format
Interoperacyjność
Standaryzacja opisu bibliograficznego
3.2 Modele metadanych bibliograficznych
Functional Requirements for Bibliographic Records
Dublin Core
MODS, MADS, METS
ONIX
Języki i protokoły
Resource Description Framework
Extensible Markup Language
3.3 Podsumowanie

4. MOŻLIWOŚCI I NARZĘDZIA WYSZUKIWANIA W BIBLIOGRAFIACH TRADYCYJNYCH I CYFROWYCH
4.1 Układ
Układ bibliografii w aspekcie ucyfrowienia
Przykłady baz danych
4.2 Indeksy
Indeksy w aspekcie ich ucyfrowienia
4.3 Charakterystyki wyszukiwawcze
Charakterystyki wyszukiwawcze w aspekcie ich ucyfrowienia
4.4 Odsyłacze
Odsyłacze w aspekcie ich ucyfrowienia
4.5 Adnotacje i analizy dokumentacyjne
Abstraktyi analizy dokumentacyjne
Adnotacje
Adnotacje i analizy w aspekcie ich ucyfrowienia
4.6 Folksonomia
Niedostatki folksonomii
Perspektywy zastosowania folksonomii w bibliografii
Grupowanie (clustering)
4.7 Podsumowanie

5. ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA
OPRACOWANIA NORMALIZACYJNE I STANDARYZACYJNE
WYKAZ RYSUNKÓW
INDEKS

Publikacja dofinansowana przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS
Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnym
Pobierz publikację