ROZPRAWY. BADANIA. MATERIAŁY | THESES. RESEARCH. MATERIALS

Stanisław Skórka
Nauka o architekturze informacji: koncepcja dyscypliny naukowej [Information Architecture as a Science: The Concept of a Scientific Discipline]

Piotr Nowak, Piotr Wierzchoń
Nowe propozycje chronologizacyjne w zakresie zmian nazw nauki o informacji (na kanwie ustaleń Barbary Sosińskiej-Kalaty) [New Proposals Concerning Chronologization of Polish Names for Information Science (based on the findings of Barbara Sosińska-Kalata)]

Zbigniew Osiński
Wykorzystanie Google Scholar do identyfikowania najczęściej cytowanych badaczy i ich prac naukowych. Przypadek publikacji z zakresu nauki o informacji w języku polskim [Using Google Scholar to Identify the Most Cited Researchers and Their Research Papers. The Case of Polish Publications in the Field of Information Science]

ZAGADNIENIA ARCHITEKTURY INFORMACJI |ISSUES IN INFORMATION ARCHITECTURE

Anna Matysek, Jacek Tomaszczyk
Metadane w architekturze informacji [Metadata in Information Architecture]

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW | GUIDELINES FOR AUTHORS

Zagadnienia Informacji Naukowej 2021, nr 1
Pobierz publikację