ROZPRAWY. BADANIA. MATERIAŁY | THESES. RESEARCH. MATERIALS 

Mieczysław Muraszkiewicz Innovativeness and Information Processes in the High-Tech Environment [Innowacyjność i procesy informacyjne w przedsiębiorstwach wysokich technologii] 

Quoc-Tan Tran Ethically Responsible Knowledge Organization Systems: Towards an Intercultural User Interface [Etycznie odpowiedzialne systemy organizacji wiedzy: w kierunku międzykulturowego interfejsu użytkownika] 16 Sebastian Grabowski, Mieczysław Muraszkiewicz Modelowanie ekosystemów informacyjnych dla innowacyjnych społeczności programistycznych [Modeling of Information Ecosystems for Innovative Programming Communities] 30 Marcin Roszkowski Formaty danych strukturalnych w zasobach World Wide Web [Structured Data Formats for World Wide Web] 46 Łukasz Opaliński Bibliometryczna metodologia prognozowania i oceny rozwoju dyscyplin naukowych. Analiza piśmiennictwa. Część 2. Badania porównawcze, hybrydowe, statystyczne, analizy dokumentów patentowych, ścieżek rozwoju dyscyplin oraz pozostałe oryginalne podejścia metodologiczne [Methods to Foresee and Assess the Development of Scientific Disciplines. Literature Analysis. Part 2. Comparisons, Hybrid and Statistical Methods, Analysis of Patents and Main Paths of Literature Development and Other Original Approaches in Terms of Predictive Methodology] 73 Łukasz Opaliński, Marcin Jaromin Zastosowanie statystycznej analizy szeregów czasowych do krótkoterminowego prognozowania rozwoju dyscyplin naukowych [Application of Statistical Time Series Analysis in Short-Term Forecasting of the Development of Scientific Disciplines] 106 Łukasz Iwasiński Quantified Self. Self-tracking a problem tożsamości [Quantified Self. Self-Tracking and Identity] 126 Ewa Głowacka, Mirosław Górny, Małgorzata Kisilowska, Zbigniew Osiński Wpływ cyfryzacji infrastruktury informacyjnej na procesy badawcze w humanistyce. Wybrane aspekty zjawiska [Impact of Information Infrastructure Digitization on Research Processes in the Humanities. Selected Aspects of the Phenomenon] 137 Marzena Świgoń, David Nicolas Postawy i zachowania młodych naukowców – doniesienie z pierwszego etapu badań międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem polskich respondentów [Attitudes and Behavior of Junior Researchers – Early Findings of an International Study with a Particular Focus on Polish Researchers] 156 Anna Kamińska Co mogą zaoferować cyfrowej humanistyce biblioteki i ośrodki informacji? [What Kind of Services Could Libraries and Information Centers Offer to Digital Humanities?] 171 

RECENZJE I OMÓWIENIA | REVIEWS Wśród zagranicznych książek [Foreign Publications] (Jacek Wojciechowski) 182 Przegląd polskich nowości wydawniczych [New Polish Publications] (Anna Stanis) 192 KRONIKA | CHRONICLE Europejska, Śródziemnomorska i Bliskowschodnia Konferencja Systemów Informacyjnych – EMCIS (Coimbra, Portugalia, 7–8 września 2017) [European, Mediterranean and Middle Eastern Conference on Information Systems – EMCIS (Coimbra, Portugal, September 7–8, 2017)] (Mariusz Luterek) 196 Europejska Konferencja Edukacji Informacyjnej (Saint-Malo, Francja, 18–21 września 2017) [European Conference on Information Literacy (Saint-Malo, France, September 18–21, 2017)] (Zuza Wiorogórska) 198 XIV Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej (Zakopane, 20–22 września 2017) [Fourteenth National Forum for Scientific and Technical Information (Zakopane, September 20–22, 2017)] (Renata Frączek)

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW | GUIDELINES FOR AUTHORS 205

Zagadnienia Informacji Naukowej 2017, nr 2
Pobierz publikację
e-pub
mobi