Zobacz zapowiedź pierwszego numeru 2017

ROZPRAWY. BADANIA. MATERIAŁY | THESES. RESEARCH. MATERIALS

 
Tibor Koltay
Beyond Literacies: The Evolving Landscape of Library Support to Research 2.0 [Poza edukacją kompetencji: rozwój sektora bibliotecznego wsparcia dla badań 2.0] 
Radosław Lipiński
Information Flows in Transformation and Change Management Supporting Models [Przepływy informacji w modelach zarządzania transformacją i zmianą w organizacjach] 
Łukasz Opaliński
Bibliometryczna metodologia prognozowania i oceny rozwoju dyscyplin naukowych. Analiza piśmiennictwa. Część 1: Publikacje pionierskie, metoda powiązań bibliograficznych, metoda współcytowań i metoda współwystępowania specjalistycznej terminologii naukowej [Bibliometric Methods to Foresee and Assess the Development of Scientific Disciplines. Literature Analysis. Part 1: Trailblazing Publications, Bibliographic Coupling Method, Co-citation Analysis, and Co-word Methods] 
Anna Małgorzata Kamińska
ProBIT – prospektywna metoda tworzenia trawersowalnych indeksów cytowań a współczesne problemy organizacji przestrzeni informacji w tradycyjnych bibliograficznych bazach danych [ProBIT – The Prospective Method of Creating the Traversable Citation Index versus Contemporary Issuses in Information Space Organization in Traditional Bibliographic Databases] 
Dorota Siwecka
Historia i współczesność programu CIP (Cataloging in Publication) [The History and Contemporary Issues in Cataloging in Publication (CIP)Program] 
Piotr Malak, Veslava Osińska, Bożena Bednarek-Michalska
Jakość wybranych elementów metadanych stosowanych w polskich bibliotekach i repozytoriach cyfrowych [Analyzing of Metadata Quality in Polish Digital Libraries] 
Joanna Ucińska
Humanistyka cyfrowa: problemy definiowania pojęcia [Digital Humanities: Problems in Defining the Concept] 
Magdalena Zych
Przekaz symboliczny i podejście User Experience na przykładzie serwisów internetowych teatrów krakowskich [Symbolic Messages and User Experience Approach Exemplified with the Websites of Cracow Theaters]


RECENZJE I OMÓWIENIA | REVIEWS


Tibor Koltay, Sonja Špiranec, László Z. Karvalics (2016): Research 2.0 and the future of information literacy. [Badania 2.0 a przyszłość kompetencji informacyjnych]. Amsterdam [etc.]: Elsevier: Chandos Publishing 2016 (Zuzanna Wiorogórska) 
Wśród zagranicznych książek [Foreign Publications] (Jacek Wojciechowski) 
Przegląd polskich nowości wydawniczych [New Polish Publications](Anna Stanis)


KRONIKA | CHRONICLE


Międzynarodowa Konferencja „Wizualizacja informacji w humanistyce” (Toruń, 23–24 marca 2017) [International Conference “Information Visualisation in Humanities” (Torun, March 23–24, 2017)] (Veslava Osińska, Bożena Bednarek-Michalska) 
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nauka o informacji w okresie zmian: Innowacyjne usługi informacyjne (Warszawa, 15–16 maja 2017) [Fourth International Scientific Conference “Information Science in the Age of Change: Innovative Information Services” (Warsaw, May 15–16, 2017] (Piotr Tafiłowski) 
I Ogólnopolska Konferencja „Organizacja i recepcja treści w środowisku cyfrowym” (Katowice, 23 maja 2017) [First National Conference „Content Organization and Reception” (Katowice, May 23, 2017)] (Anna Matysek) 
IV Konferencja Naukowa „Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej”. Książki w plikach – publikowanie, udostępnianie i użytkowanie (Kraków, 24–25 maja 2017) [Fourth Scientific Conference “Libraries in Educational Space”. Books in Files – Publishing, Circulation, and Use] (Agnieszka Folga, Joanna Kołakowska) 
III Konferencja Naukowa Konsorcjum BazTech. Bibliograficzne bazy danych: perspektywy i problemy rozwoju (Kraków, 26–27 czerwca 2017) [Third Scientific Conference of the BazTech Consortium. Bibliographic Databases: Perspectives and Problems of Development] (Jadwiga Woźniak-Kasperek)


WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW | GUIDELINES FOR AUTHORS 

Zagadnienia Informacji Naukowej 2017, nr 1
Pobierz publikację
e-pub
mobi