ROZPRAWY. BADANIA. MATERIAŁY | THESES. RESEARCH. MATERIALS

 • Remigiusz Sapa, Metodologia badań indywidualnego zarządzania informacją: wybrane aspekty [Research Methodology of Personal Information Management Studies: Selected Aspects]
 • Marcin Roszkowski, Bartłomiej Włodarczyk, Cytowania zasobów sieciowych w polskich czasopismach z zakresu bibliotekoznawstwa i informatologii: analiza aktualności adresów URL [Web Citations in Polish Library and Information Science Journals: the Analysis of URLs’ Validity]
 • Ewa Głowacka, Polskie repozytoria instytucjonalne jako miejsce dla otwartych zasobów naukowych i edukacyjnych [Polish Institutional Repositories as a Place for Open Scientific and Educational Resources]
 • Piotr Tafiłowski, Media społecznościowe jako źródło informacji bibliograficznej w naukach humanistycznych. Komunikat z badań [Social Media as a Source of Bibliographic Information in the Humanities. Research Report]
 • Bartłomiej Włodarczyk, Przekształcenie relacji występujących w hasłach rozwiniętych i opisach przedmiotowych KABA do postaci powiązań w mapie tematów [The Transformation of Relationships in KABA Subject Heading Strings into Associations in Topic Maps]
 • Magdalena Shishenkova, Credibility of Information: an Overview of the Concept in the Digital Age [Wiarygodność informacji w epoce cyfrowej: przegląd wybranych koncepcji]
 • Jarosław Pacek, Pole semantyczne terminu „książka elektroniczna” [Semantic Field of the Term “Electronic Book”]
 • Grzegorz Gmiterek, Sieciowe sposoby społecznościowego zarządzania informacją o dokumentach [Networked Approaches to Social Information Management on Documents]

RECENZJE I OMÓWIENIA | REVIEWS

 • Dorota Siwecka: Światowy model informacji bibliograficznej: programy i projekty (1950–2010) [World Model of Bibliographic Information: Programmes and Projects (1950–2010). Wrocław; Warszawa 2015 (Jakub Maciej Łubocki)
 • Mariusz Jarocki: Open Source w bibliotekach w świetle badań publicznych uczelni akademickich w Polsce [Open Source in the Libraries in View of the Research on Polish Public Universities]. Toruń 2015 (Grzegorz Gmiterek)
 • Małgorzata Kowalska: Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota – uwarunkowania [Online Crowdsourcing – the Positive Dimension of Social Participation. Contexts – Nature – Determinants]. Warszawa 2016 (Katarzyna Materska)
 • Wśród zagranicznych książek [Foreign Publications] (Jacek Wojciechowski)
 • Przegląd polskich nowości wydawniczych [New Polish Publications] (Anna Stanis)

KRONIKA | CHRONICLE

 • „Europejska konferencja edukacji informacyjnej” (Tallinn, Estonia, 19–22 października 2015) [European Conference on Information Literacy (Tallinn, Estonia, October 19–22, 2015)] (Ewa Rozkosz, Zuza Wiorogórska)
 • „Digital Humanities 2016” (Kraków, 11–16 lipca 2016) (Anna Kamińska)

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW | GUIDELINES FOR AUTHORS

Zagadnienia Informacji Naukowej 2016, nr 1
Pobierz publikację
e-pub
mobi