ROZPRAWY. BADANIA. MATERIAŁY | THESES. RESEARCH. MATERIALS

Mieczysław Muraszkiewicz, Henryk Rybiński, Piotr Szczepański, Discovering Research Collaboration Networksfrom Scientific Digital Libraries and Repositories [Odkrywanie sieci współpracy badawczej z naukowych bibliotek cyfrowych i repozytoriów] 7

Ewa Głowacka, Mirosław Górny, Małgorzata Kisiłowska, Zbigniew Osiński, Model indywidualnej przestrzeni informacyjnej w procesie badawczym - wstępne założenia [The Model ofthe Individual Information Space in a Research Process - Preliminary Assumptions] 18

Zbigniew Osiński, Open access w środkowoeuropejskiej historiografii - perspektywa informatologiczna [Open Access in the Central European Historiography - an Information Science Perspective] 31

Łułcasz Opaliński, Marcin Jaromin, Jołanta Wiłciera, Problem stabilności zachowań naukowców w zakresie cytowań w kontekście metodologii badań starzenia się publikacji naukowych i możliwość jego ujęcia ilościowego [Theproblem ofstability of researchers’ citation behaviour and the possibility ofqualititative approach in the context ofthe methodology of ageing studies of scientific litera ture] 65

Marek Nahotko, Transactional Reading Theory in Information Organization [Transakcyjna teoria czytania w organizacji informacji] 84

Teresa Święćkowska, Digital Libraries and Copyright in Poland [Biblioteki cyfrowe a prawo autorskie w Polsce] 106

Justyna Adamus-Kowałska, Techniki elektronicznej identyfikacji użytkowników i ich rola we współczesnej komunikacji z instytucjami systemu administracyjnego [Electronic Users Identification Technologies and Their Role in Contemporary Communication with Administrative Institutions] 115

Ingetraut Dahlberg: Wissemorganisation. Entwicklung Aufgabe, Anwendung Zukunft. Wurzburg 2014 (Wiesław Babilc) 129

Wśród zagranicznych książek [Foreign Publications] (Jacek Wojciechowski) 132

Przegląd polskich nowości wydawniczych [New Polish Publications] (Anna Stanis) 141

KRONIKA | CHRONICLE

Wanda Pindlowa (1933-2015) (Sabina Cisek) 145

XIII Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej „Informacja naukowa na jednolitym rynku cyfrowym. Badania - rozwój - innowacje” (Zakopane, 2 3 -2 5 września 2015) [Jhirteenth Polish Forum ofScientific and Technical Information „Scientificinformation on Uniform Digital Market Research - Development - Innovations” (Zakopane, September 23-25, 2015)] (Renata Frączek, Monika Halasz-Cysarz) 149

Międzynarodowe Seminarium „Classification andAuthority Control: Expanding Resource Discovery” (Lizbona, Portugalia, 2 9 - 3 0 października 2015) [InternationalSeminar„Classification andAuthority Control: ExpandingResource Discovery” (Lisbon, Portugal October 29-30, 2015)] (Jolanta Hys) 153

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW | GUIDELINES FOR AUTHORS 157

Zagadnienia Informacji Naukowej 2015, nr 2
Pobierz publikację
e-pub
mobi