ROZPRAWY. BADANIA. MATERIAŁY | THESES. RESEARCH. MATERIALS

David Nicholas, Using, Citing and Publishing Scholarly Content in the Digital Age: Case Study ofHumanities Researchers [ Wykorzystanie, cytowanie i publikowanie treści naukowych w erze cyfrowej: studium przypadku badaczy humanistyki] 7

Łulcasz Iwasiński, Metody walki semiotycznej w społeczeństwie informacyjnym [Methods ofSemiotic Struggle in the Information Society] 20

Piotr Nowalc, Językowe aspekty polskiej polityki naukowej: pomiędzy lokalnością a globalizacją informacji [Linguistic Aspects of Polish Academic Policy Between Locality and Globalization of Information] 32

Edyta Kędzierska, Wzmocnione publikacje: nowy model wsparcia komunikacji naukowej [Enhanced Publications: a New Model ofSupporting Scholarly Communication] 44

Arkadiusz Pulilcowski, Widoczność polskich publikacji naukowych w Internecie [Visibility of Polish Scholarly Publications on the Internet] 59

Yictoria Francu, Tabita Popescu, Twenty YearsAfter: Scientific Research in the Field ofKnowledge Organization in Romania (1993-2012) [Dwadzieścia lat później: badania w zakresie organizacji wiedzy w Rumunii (1993-2012)] 71

Anna Mierzecka, Information Behavior within the Humanities: Searching or Browsing Recall or Precision? Researching the Information Needs ofAcademics: the Case Study ofthe Faculty ofHistory ofthe University ofWarsaw [Zachowania informacyjne w humanistyce: wyszukiwanie czy przeglądanie, kompletność czy dokładność? Badanie potrzeb informacyjnych naukowców: przypadek Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego] 82

Andrius Suminas, Arunas Gudinavićius, Web Usability Evaluation Based on Eye Tracking. Case Study of Lithuanian National Museum Website [Badanie użyteczności serwisów internetowych oparte na eye-trackingu. Studium przypadku witryny internetowej Litewskiego Muzeum Narodowego] 96

RECENZJE I OMÓWIENIA | REYIEWS

Zawód infobroker. Polski rynek informacji. Red. nauk. Sabina Cisek i Aneta Januszko-Szakiel [The Profession of Information Broker: the Polish Information Market]. Warszawa 2015 (Barbara Sosińska-Kalata, Monilca Halasz-Cysarz) 113

Andrew Hodges: Alan Turing: Enigma [Alan Turing: The Enigma]. Warszawa 2014 (Marta Grabowska) 120

Mobile Library Sewices. Bestpractices. Ed. by Charles Harmon & Michael Messina [Mobilne usługi biblioteczne. Najlepsze praktyki]. Lanham Toronto 2013 (Grzegorz Gmiterek) 125

Sebastian Kotula: Wstęp do open source [Introduction to Open Source]. Warszawa 2014 (Seweryn Dobrzelewski) 129

Wśród zagranicznych książek [Foreign Publications] (Jacek Wojciechowski) 132

Przegląd polskich nowości wydawniczych [New Polish Publications] (Anna Stanis) 138

KRONIKA I CHRONICLE

„Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego - wczoraj, dziś, jutro” (Szczyrk, 3-4.12.2014) [“Development Strategy for the Information Society of Silesia Voivodeship - Yesterday, Today, Tomorrow” (Szczyrk, December 3-4, 2014)] (Katarzyna Janczulewicz) 142

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian” Nauka o informacji a humanistyka cyfrowa (Warszawa, 1 1 -12 maja 2015 r.) [The Third Scientific Conference “Information Science in an Age of Change”. Information Science and Digital Humanities (Warsaw, May 11-12, 2015)] (Monika Halasz-Cysarz, Marcin Roszkowski) 146

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Homo Communicativus. Przestrzeń informacyjna współczesnej nauki” (Toruń, 2 5 -2 6 czerwca 2015 r.) [The Second Polish Scientific Conference “Homo Communicativus. Information Space of Contemporary Science” (Toruń, June 25-26, 2015)] (Monilca Halasz-Cysarz, Piotr Rudera) 152

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW | GUIDELINES FOR AUTHORS 157

Zagadnienia Informacji Naukowej 2015, nr 1
Pobierz publikację
e-pub
mobi