ROZPRAWY. BADANIA. MATERIAŁY | THE SES. RESEARCH. MATERIALS

Mieczysław Muraszkiewicz, An Essay on Information Overload [Esej o nadmiarze informacji] 7

Kazimierz Krzysztofek, Obszary i konteksty informatologii w epoce cyfrowej: sieci - informacja - dane - software [Domains and Contexts on Information Science in the Digital Age: Networks—Information—Data—Software] 19

Sebastian Grabowski, What is Open Data and How to Benefitfrom I t [Open Data - czym są i jak z nich czerpać korzyści] 43

Zuzanna Wiorogórska, Information Literacy and Doctoral Students in France and Poland. A Comparative Study [Edukacja informacyjna a doktoranci we Francji i w Polsce. Badanie porównawcze] 52

Jacek Tomaszczyk, Współautorstwo publikacji w wybranych polskich i zagranicznych czasopismach z zakresu bibliologii i informatologii [Co-autorship o f Publications in Selected Polish and International library and Infromation Science Journals] 67

Marek Nachotko, Organizacja wiedzy w umyśle człowieka w świetle teorii schematów i gatunków [Organization ofKnowledge in Humań Mind in the light ofSchemata and Genres Theory] 80

Jolanta Szulc, Systemy ekspertowe w działalności bibliotecznej i informacyjnej: stan badań, problemy badawcze, przykłady zastosowań [Expert Systems in library and Information Services: the State o f Research, Issues, Examples o f Applications] 94

Stanisława Kurek-Kokocińska, Kierunki rozwoju informacji i sytuacja informacyjna użytkownika książki [Trends in the Development o f Information and the Information Situation ofBook Users] 119

RECENZJE I OMÓWIENIA | REYIEWS

Małgorzata Góralska: Piśmienność i rewolucja cyfrowa [Literacy and Digital Revolution], Wrocław 2013 (Barbara Sosińska-Kalata) 132

Władysław Marek Kolasa: Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku). Naukometryczna analiza dyscypliny (1945-2009) [Histortography of Polish Press (before 1918): A Scientometric Analysis ofthe Field in the Years 1945-2009], Kraków 2013 (Marta Skalska-Zlat) 137

Sebastian Dawid Kotuła: Komunikacja bibliologiczna wobec World Wide Web [Bibliological Communication and the World Wide Web], Lublin 2013 (Małgorzata Kisilowska) 140

Mirna Witter & Gordon Dunsire: Bibliographic Information Organization in the Semantic Web [Organizacja informacji bibliograficznej w Sieci Semantycznej], Oxford-Cambridge 2013 (Marcin Roszkowski) 144

Wśród zagranicznych książek [Foreign publications] (Jacek Wojciechowski) 147

Przegląd polskich nowości wydawniczych [New Polish Publications (Anna Stanis) 153

KRONIKA | CHRONICLE

„The Humań Experience Conference” (Warszawa, 10-11 kwietnia 2014 / Warsaw, April 10-11, 2014) (Anna Mierzecka) 158

„Knowledge Organization in the 21st Century: Between Historical Patterns and Futurę Prospects”. IS th International Conference (ISKO 2014) Kraków, 19-22 maja 2 0 1 4 / Cracow, May 19-22, 2014)(Marcin Roszkowski) 160

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW | GUIDELINES FOR AUTHORS 165

Zaproszenie na konferencję | Cali for Papers 173

Zagadnienia Informacji Naukowej 2014, nr 1
Pobierz publikację
e-pub
mobi