Bożenna Bojar


50 LAT „ZAGADNIEŃ INFORMACJI NAUKOWEJ” (1962-2012)


I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY


Anna Górska


TAGOWANIE KONTROLOWANE - OKSYMORON CZY PRZYSZŁOŚĆ JĘZYKÓW INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZYCH?


Jadwiga Sadowska


KSIĄŻKA LITERACKA W POLSCE W LATACH 1990-2010 W ŚWIETLE STATYSTYKI


Małgorzata Kowalska


UDZIAŁ POLSKICH PUBLIKACJI BIBLIO- I INFORMATOLOGICZNYCH W OTWARTYCH ZASOBACH WIEDZY: PRZYKŁAD E-LIS


Wiesław Babik


EKOLOGIA INFORMACJI KATALIZATOREM RÓWNOWAŻENIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACJI I WIEDZY


Katarzyna Cyran, Monika Gościk


NAUCZANIE KOMPETENCJI INFORMACYJNYCH NA PRZYKŁADZIE PRAKTYK STOSOWANYCH W DOCKLANDS LIBRARY UNIVERSITY OF EAST LONDON


Stanisława Kurek-Kokocińska


BYĆ BIBLIOTEKARZEM I PRACOWAĆ W BIBLIOTECE


Magdalena Krynicka


CHARAKTERYSTYKA FORMATU MARC 21 - STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU


Jan Dionizy Mejor


PRZEPŁYW DANYCH W PLACÓWCE INFORMACYJNEJ CALL CENTER


II. RECENZJE I OMÓWIENIA


THE NEW MEDIA AND TECHNOCULTURES READER


Barbara Gąsiorowska


PO RAZ KOLEJNY O KOMPETENCJACH INFORMACYJNYCH I POTRZEBIE ICH KSZTAŁTOWANIA


Hanna Batorowska


III. KRONIKA


SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI BEYOND LIBRARIES - SUBJECT METADATA IN THE DIGITAL ENVIRONMENT AND SEMANTIC WEB, Tallinn, 17-18 sierpnia 2012 r. Wanda Klenczon, Paweł Rygiel


OPENING LIBRARY LINKED DATA TO NATIONAL HERITAGE: PERSPECTIVES ON INTERNATIONAL PRACTICE, Edynburg, Szkocja, 21.09.2012 r. Marcin Roszkowski


UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE - 95 LAT STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH 18.09.2012 r.- Centralna Biblioteka Wojskowa, 4.10.2012r. - Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie Anna Stanis


Informacja dla Autorów
Bożenna Bojar


50th ANNIVERSARY OF THE „ZIN” (1962-2012)


I. THESIS, RESEARCH, MATERIALS


Anna Górska


CONTROLLED TAGGING - OXYMORON OR THE FUTURE OF INFORMATION-RETRIEVAL LANGUAGES?


Jadwiga Sadowska


LITERARY BOOK IN POLAND IN 1990-2010 IN THE LIGHT OF THE STATISTICS


Małgorzata Kowalska


POLISH PUBLICATIONS IN LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE IN OPEN ACCESS REPOSITORIES: THE E-LIS CASE STUDY


Wiesław Babik


INFORMATION ECOLOGY AS A CATALYST OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF INFORMATION AND KNOWLEDGE SOCIETY


Katarzyna Cyran, Monika Gościk


TEACHING INFORMATION LITERACY. CASE STUDY OF INTERNSHIP IN THE DOCKLANDS LIBRARY UNIVERSITY OF EAST LONDON


Stanisława Kurek-Kokocińska


TO BE A LIBRARIAN AND TO WORK IN A LIBRARY


Magdalena Krynicka


THE MARC 21 FORMAT - CURRENT STATUS AND DEVELOPMENT TRENDS


Jan Dionizy Mejor


DATA FLOW IN A CALL CENTER INFORMATION UNIT


II. REVIEWS


THE NEW MEDIA AND TECHNOCULTURES READER


Barbara Gąsiorowska


ONCE AGAIN ABOUT INFORMATION LITERACY AND THE NEED OF DEVELOPING IT


Hanna Batorowska


III. CHRONICLE


REPORT ON THE CONFERENCE BEYOND LIBRARIES - SUBJECT METADATA IN THE DIGITAL ENVIRONMENT AND SEMANTIC WEB, Tallinn, August 17-18, 2012 r. Wanda Klenczon, Paweł Rygiel


OPENING LIBRARY LINKED DATA TO NATIONAL HERITAGE: PERSPECTIVES ON INTERNATIONAL PRACTICE, Edynburg, Scotland, 21.09.2012 r. Marcin Roszkowski


THE CEREMONY OF THE 95TH ANNIVERSARY OF THE POLISH LIBRARIANS’ ASSOCIATION 18.09.2012 r. - Central Library of the Military 4.10.2012 -Warsaw University Library Anna Stanis
Information for the Authors

Zagadnienia Informacji Naukowej 2012, nr 2
Pobierz publikację