Od redakcji


Anna Stanis


50 LAT „ZAGADNIEŃ INFORMACJI NAUKOWEJ” (1962-2012)


I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY


Wiesław Babik


O POTRZEBIE NOWEJ DEFINICJI JĘZYKA INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZEGO


Małgorzata Kisilowska


PRZESTRZEŃ INFORMACYJNA JAKO TERMIN INFORMATOLOGICZNY


Jadwiga Sadowska


STATYSTYCZNY OBRAZ POLSKICH BIBLIOGRAFII SPECJALNYCH W LATACH 1945-2008


Anna Wesołowska


POLSKA PRASA DLA KOBIET W INTERNECIE


Katarzyna Cyran


JĘZYKI INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZE W KATALOGACH OPAC BIBLIOTEK PAŃSTWOWYCH WYŻSZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH


Anna Musioł


PRZEKŁADY KSIĄŻKI ZAGRANICZNEJ W POLSCE W LATACH 1991-2010 W ŚWIETLE STATYSTYKI


Paweł Rygiel


OPIS RZECZOWY DOKUMENTU IKONOGRAFICZNEGO - WSTĘP DO PROBLEMATYKI


Krystyna Kocznorowska, Roman Tabisz


OBSZARY WSPÓŁPRACY BIBLIOTEK UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO I JEJ ORGANIZACJA


II. KRONIKA


JUBILEUSZ 60-LECIA INSTYTUTU INFORMACJI NAUKOWEJ I STUDIÓW BIBLIOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO


Małgorzata Kisilowska


SYLWETKI LUDZI KSIĄŻKI - SPOTKANIE Z REDAKTOREM „BIBLIOTEKARZA” JANEM WOŁOSZEM


Jadwiga Sadowska


Informacja dla AutorówFrom the Editor


Anna Stanis


50th ANNIVERSARY OF „ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ” (1962-2012)


I. THESIS, RESEARCH, MATERIALS


Wiesław Babik


THE NEED OF A NEW DEFINITION OF AN INFORMATION-RETRIEVAL LANGUAGE


Małgorzata Kisilowska


INFORMATION SPACE AS AN INFORMATION SCIENCE TERM


Jadwiga Sadowska


POLISH SPECIAL BIBLIOGRAPHIES IN THE YEARS 1945-2008 IN STATISTICS


Anna Wesołowska


POLISH JOURNALS FOR WOMEN IN THE INTERNET


Katarzyna Cyran


INFORMATION-RETRIEYAL LANGUAGES IN OPACS OF PUBLIC HIGHER VOCATIONAL SCHOOLS’ LIBRARIES


Anna Musioł


TRANSLATIONS A FOREIGN BOOK IN POLAND IN THE YEARS 1991-2010 - STATISTICAL DATA


Paweł Rygiel


INTRODUCTION TO INDEXING ICONOGRAPHIC DOCUMENTS


Krystyna Kocznorowska, Roman Tabisz


FIELDS OF COOPERATION OF THE UNIVERSITY OF WARSAW LIBRARIES


II. CHRONICLE


60th ANNIVERSARY OF THE INSTITUTE OF INFORMATION AND BOOK STUDIES, UNIVERSITY OF WARSAW


Małgorzata Kisilowska


PEOPLE OF THE BOOK - MEETING WITH JAN WOŁOSZ, „THE LIBRARIAN” CHIEF EDITOR


Jadwiga Sadowska


Information for Authors

Zagadnienia Informacji Naukowej 2011, nr 2
Pobierz publikację