I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY


Jadwiga Wożniak-Kasperek


KRYZYS WARTOŚCI WIEDZY?


Piotr Malak


ROZWÓJ BADAŃ NAD PRZETWARZANIEM JĘZYKA NATURALNEGO


Anna Stanis


ZAPOŻYCZENIA JĘZYKOWE W SYSTEMIE JĘZYKÓW HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH


Veslava Osińska


ROZWÓJ METOD MAPOWANIA DOMEN NAUKOWYCH I POTENCJAŁ ANALITYCZNY W NIM ZAWARTY


Marcin Roszkowski


LINKED DATA - MODEL DANYCH POWIĄZANYCH W SEMANTIC WEB


Agnieszka Brachfogel


„TERMINY METADANYCH DCMI"" I MOŻLIWOŚCI ICH WYKORZYSTANIA W OPISIE RZECZOWYM


Anna Wałek


FINANSOWANIE OPEN ACCESS


Ewa Dąbrowska

KOMPUTERYZACJA GROMADZENIA ZBIORÓW A ZINTEGROWANY SYSTEM BIBLIOTECZNY. DOŚWIADCZENIA BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ


II. RECENZJE I OMOWIENIA


CZY ISTNIEJE JĘZYK SŁÓW KLUCZOWYCH? WIESŁAW BABIK: SŁOWA KLUCZOWE. KRAKÓW: WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO. 2010, 242 S.


Jadwiga Sadowska


III. KRONIKA


SEMANTIC WEB W BIBLIOTEKACH. WORLD LIBRARY AND INFORMATION CONGRESS: 76th IFLA GENERAL CONFERENCE AND ASSEMBLY „OPEN ACCESS TO KNOWLEDGE - PROMOTING SUSTAINABLE PROGRESS” 10-15 SIERPNIA 2010, GOTEBORG


Marcin Roszkowski


Informacja dla AutorówI. THESIS, RESEARCH, MATERIALS


Jadwiga Woźniak-Kasperek


CRISIS OF THE VALUE OF KNOWLEGDE?


Piotr Malak


DEVELOPMENT TRENDS IN NATURAL LANGUAGES’ PROCESSING


Anna Stanis


LANGUAGE BORROWINGS IN THE SUBJECT HEADINGS SYSTEM


Veslava Osińska


DEVELOPMENT OF THE SCIENCE DOMAINS MAPPING METHODS AND ITS ANALITICAL POTENTIAL


Marcin Roszkowski


LINKED DATA-THE MODEL OF DATA CONNECTED INTOTHE SEMANTIC WEB


Agnieszka Brachfogel


“DCMI METADATA TERMS” AND THEIR POTENTIAL APPLICATION IN INDEXING


Anna Wałek


OPEN ACCESS FUNDING


Ewa Dąbrowska


COMPUTERISATION OF LIBRARY COLLECTION PROCESS VS. INTEGRATED LIBRARY SYSTEM. EXPERIENCES OF THE JAGIELLONIAN LIBRARY


II. REVIEWS


CAN WE TALK ABOUT KEYWORD LANUAGE? WIESŁAW BABIK: SŁOWA KLUCZOWE. KRAKÓW: WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO. 2010, 242 S.


Jadwiga Sadowska


III. CHRONICLE


SEMANTIC WEB IN LIBRARIES. WORLD LIBRARY AND INFORMATION CONGRESS: 76th IFLA GENERAL CONFERENCE AND ASSEMBLY. “OPEN ACCESS TO KNOWLEDGE - PROMOTING SUSTAINABLE PROGRESS"" AUGUST 10-15, 2010, GOTEBORG


Marcin Roszkowski


Information for Authors

Zagadnienia Informacji Naukowej 2010, nr 2
Pobierz publikację