I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY


Małgorzata Wilińska


SYSTEMY EKSPERTOWE


Teresa Szmigielska


OD STATYSTYKI DO EWALUACJI BIBLIOTEK


Anna Wałek


OPEN ACCESS - NOWY MODEL DOSTĘPU DO WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH


Agnieszka Brachfogel


TERMINY METADANYCH DCM! - NOWE ZALECENIE DLA METADANYCH DUBLIN CORE


Agnieszka Lukomska-Kryger


THE COCHRANE LIBRARY JAKO PRZYKŁAD BAZY TYPU EVIDENCE BASED MEDICINE


Michał Rogoż


INTERNETOWA PRZESTRZEŃ INFORMACYJNA WOKÓŁ POLSKIEJ EDYCJI NIEZNANYCH PRZYGÓD MIKOŁAJKA


II. RECENZJE I OMÓWIENIA


ANGIELSKO-POLSKI SŁOWNIK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA


Jadwiga Sadowska


PRAGMATYKA JĘZYKA HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ I UNIWERSALNEJ KLASYFIKACJI DZIESIĘTNEJ NA PRZYKŁADZIE STOSOWANIA TYCH JĘZYKÓW W PRZEWODNIKU BIBLIOGRAFICZNYM


Wiesław Babik


III. KRONIKA


II WROCŁAWSKIE SPOTKANIA BIBLIOTEKARZY POLONIJNYCH


Witold Król


„CYFROWOŚĆ BIBLIOTEK I ARCHIWÓW” SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI, WARSZAWA, 26-27 LISTOPADA 2009 R.


Paweł Rygiel


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU INFORMACJI NAUKOWEJ I STUDIÓW BIBLIOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2008/2009


Robert BrzóskaI. THESIS, RESEARCH, MATERIALS


Małgorzata Wilińska


THE EXPERT SYSTEMS


Teresa Szmigielska


FROM STATISTICS TO LIBRARY EVALUATION


Anna Wałek


OPEN ACCESS - NEW WAY OF PUBLISHING RESEARCH EVIDENCE


Agnieszka Brachfogel


METADATA DCMI TERMINOLOGY - NEW GUIDELINES FOR THE DUBLIN CORE METADATA


Agnieszka Łukomska-Kryger


THE COCHRANE LIBRARY ASAN EXAMPLE OF AN EVIDENCE-BASED MEDICINE DATABASE


Michał Rogoż


INTERNET INFORMATION SPACE OF THE POLISH EDITION OF HISTORIES INEDITES DU PETIT NICHOLAS


II. REVIEWS


THE ENGLISH-POLISH DICTIONARY OF INFORMATION AND LIBRARY SCIENCE


Jadwiga Sadowska


PRAGMATICS OF THE NATIONAL LIBRARY SUBJECT HEADINGS AND THE UNIVERSAL DECIMAL CLASSIFICATION, BASED ON THEIR APPLICATION TO THE PRZEWODNIK BIBLIOGRAFICZNY (BIBLIOGRAPHIC GUIDE)


Wiesław Babik


III.CHRONICLE


2ND WROCŁAW MEETINGS OF THE POLONIA LIBRARIANS


Witold Król


„DIGITAL LIBRARIES AND ARCHIVES”. REPORT OF THE CONFERENCE, WARSAW, 26-27.11.2009


Paweł Rygiel


REPORT OF THE INSTITUTE OF INFORMATION AND BOOK STUDIES, UNIVERSITY OF WARSAW FOR THE YEAR 2008/2009


Robert Brzóska

Zagadnienia Informacji Naukowej 2010, nr 1
Pobierz publikację