Spis treści I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Sylwia Ziółkowska PROJEKT I SERWIS BIBLIOTEKI EUROPEJSKIEJ (THE EUROPEAN LIBRARY - TEL) Anna Wałek DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - KOLEKCJE, TECHNIKA I ORGANIZACJA PRACY Anna Durska CYFROWE KSIĄŻKI I BIBLIOTEKI - PRÓBA OCENY PRZYDATNOŚCI DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU Piotr Tafiłowski OD RĘKOPISU DO PLATFORMY eCONTENT Jadwiga Woźniak-Kasperek eCONTENT CZYLI O ORGANIZACJI INFORMACJI I WYSZUKIWANIU W BIBLIOTECE CYFROWEJ Stanisława Kurek-Kokocińska PRZESTRZEŃ INFORMACYJNA KSIĄŻKI: TEMAT I TERMIN Anna Włoszczyńska ROLA LOGO I IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ BIBLIOTEK NARODOWYCH Renata Aleksandrowicz „TRZECI WIEK” W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM II. RECENZJE I OMÓWIENIA MAREK NAHOTKO. NAUKOWE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE Michał Grzechnik EKONOMICZNE ASPEKTY SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH Andrzej Koziara III. KRONIKA CZY BIBLIOTEKA JEST KLUCZEM DO SUKCESU UŻYTKOWNIKÓW CZYLI CO UŻYTKOWNICY BIBLIOTEK ZAWDZIĘCZAJĄ ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY) ORAZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PRACOWNIKÓW? Sprawozdanie z konferencji. Kraków, 2-3 czerwca 2008 r. Anna Klugowska MARIA DEMBOWSKA (15.11 .1914-26.06.2008) Jadwiga Sadowska Contents I. THESIS, RESEARCH, MATERIALS Sylwia Ziółkowska THE EUROPEAN LIBRARY (TEL) - PROJECT AND SERVICE Anna Wałek THE LOWER SILESIAN DIGITAL LIBRARY - COLLECTIONS, TECHNOLOGY, ORGANIZATION Anna Durska DIGITAL BOOKS AND LIBRARIES - ATTEMPTED EVALUATION OF USABILITY FOR PEOPLE WITH VISUAL IMPAIRMENT Piotr Tafiłowski FROM MANUSCRIPT TO AN eCONTENT PLATFORM Jadwiga Woźniak-Kasperek eCONTENT - OR ABOUT ORGANIZATION OF INFORMATION AND SEARCHING IN A DIGITAL LIBRARY Stanisława Kurek-Kokocińska INFORMATION SPACE OF A BOOK: SUBJECT AND TERM Anna Włoszczyńska THE ROLE OF LOGO AND VISUAL IDENTIFICATION OF NATIONAL LIBRARIES Renata Aleksandrowicz “THE THIRD AGE” IN AN INFORMATION SOCIETY II. RECENZJE I OMÓWIENIA MAREK NAHOTKO: ELECTRONIC SCIENCE JOURNALS Michał Grzechnik ECONOMIC ASPECTS OF INFORMATION SYSTEMS Andrzej Koziara III. KRONIKA IS A LIBRARY A KEY TO THE USERS* SATISFACTION - OR WHAT THE USERS OWE ICT AND SOCIAL ACTIVITY OF THE LIBRARIANS? Report from the conference, Cracow, June 2-3, 2008 Anna Klugowska MARIA DEMBOWSKA (15.11.1914-26.06.2008) Jadwiga Sadowska

Zagadnienia Informacji Naukowej 2008, nr 2
Pobierz publikację