Spis treści I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Jacek Tomaszczyk - STRATEGIE TERMINOLOGICZNE Maria H. Kamińska - INFOBROKERSTWO W POLSCE Sebastian D. Kotuła - OD WEB 1.0 DO BILIOTEKI 2.0 27 Jarostaw Pacek - BIBLIOGRAFIA 2.0 35 Iwona Sójkowska, Filip Podgórski - ELEKTRONICZNE ŹRÓDŁA INFORMACJI NAUKOWEJ W BIBLIOTEKACH SZKÓŁ WYŻSZYCH. BADANIA ANKIETOWE. Stan na 1 stycznia 2007 r. Anna Ajdukiewicz-Tarkowska - METADANE W POLSCE NA TLE INICJATYW ZAGRANICZNYCH Małgorzata Strychalska - REKLAMA KSIĄŻKI JAKO REKLAMA SPOŁECZNA II. RECENZJE I OMÓWIENIA MAŁGORZATA JASKOWSKA: PUBLIC RELATIONS BIBLIOTEK NAUKOWYCH W INTERNECIE (Małgorzata Korczyńska-Derkacz) III. KRONIKA ROLA KATALOGU CENTRALNEGO NUKAT W KSZTAŁTOWANIU SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY W POLSCE (Kamila Grzędzińska) BIBLIOTEKA 2.0. ZASOBY CYFROWE W NAUCE, KULTURZE I ADMINISTRACJI, Katowice, 15 maja 2008 r. (Wiesław Babik) Contents I. THESIS, RESEARCH, MATERIALS Jacek Tomaszczyk - TERMINOLOGICAL STRATEGIES Maria H. Kamińska - INFOBROKERAGE IN POLAND Sebastian D. Kotuła - FROM WEB 1.0 TO LIBRARY 2.0 Jarostaw Pacek - BIBLIOGRAPHY 2.0 Iwona Sójkowska, Filip Podgórski - ELECTRONIC SOURCES OF INFORMATION IN ACADEMIC LIBRARIES. QUESTIONNAIRE SURVEY. STAGE ON JANUARY r, 2007 Anna Ajdukiewicz-Tarkowska - METADATA IN POLAND IN THE LIGHT OF FOREIGN INITIATIVES 59 Małgorzata Strychalska - BOOK ADVERTISING AS SOCIAL ADVERTISING II. REVIEWS MAŁGORZATA JASKOWSKA: PUBLIC RELATIONS OF RESEARCH LIBRARIES IN THE INTERNET (Małgorzata Korczyńska-Derkacz) III. CHRONICLE THE ROLE OF THE NUKAT CENTRAL CATALOGUE IN DEVELOPING KNOWLEDGE SOCIETY IN POLAND (Kamila Grzędzińska) LIBRARY 2.0. DIGITAL SOURCES IN SCIENCE, CULTURE, AND ADMINISTRATION, KATOWICE, MAY 15th, 2008 (Wiesław Babik)

Zagadnienia Informacji Naukowej 2008, nr 1
Pobierz publikację