Spis treści I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Renata Aleksandrowicz KSIĄŻKA W ŻYCIU I KULTURZE POLAKÓW - 50 LAT SERII Z BADAŃ NAD CZYTELNICTWEM Zofia Rudnik-Karwatowa, Zenon Mikos, Jarosław Bojar NOWOCZESNY SYSTEM INFORMACJI SLAWISTYCZNEJ: ZADANIA, DOTYCHCZASOWE WYNIKI I PERSPEKTYWY Milica Mirkulovska, Katerina Zdravkova BIBLIOGRAFIA JĘZYKA MACEDOŃSKIEGO ONLINE: DOŚWIADCZENIA I OSIĄGNIĘCIA (PRZYCZYNEK DO DYSKUSJI NAD SYSTEMEM INFORMACJI SLAWISTYCZNEJ ISYBISLAW) Oksana Ostapczuk JĘZYK INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZY I PROBLEM EKWIWALENCJI SŁÓW KLUCZOWYCH JĘZYKOZNAWSTWA SLAWISTYCZNEGO Jana Papcunovâ OPRACOWANIE BIBLIOGRAFII CZESKIEGO JĘZYKOZNAWSTWA – PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ Agnieszka Strzelecka POLE TEMATYCZNE ANTROPOLOGII W INFORMACJI NAUKOWEJ Iwona Sójkowska, Filip Podgórski KRYTERIA OCENY ELEKTRONICZNYCH ŹRÓDEŁ INFORMACJI DECYDUJĄCE O ICH ZAKUPIE II. RECENZJE I OMÓWIENIA MARIA DEMBOWSKA. W KRĘGU BIBLIOGRAFII. BIBLIOTEKARSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ Renata Aleksandrowicz PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA dLibra W BIBLIOTEKACH CYFROWYCH Łukasz Jastrząb III. KRONIKA IX OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY - JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ -NOWE SŁOWNICTWO, NAJNOWSZE USTALENIA METODYCZNE STOSOWANE W KATALOGACH BIBLIOTEK. UNIWERSALNA KLASYFIKACJA DZIESIĘTNA. ZMIANY W OPRACOWANIU RZECZOWYM I UPORZĄDKOWANIU KATALOGÓW Anna Stanis WYMIANA INFORMACJI I ROZWÓJ PROFESJONALNYCH USŁUG INFORMACYJNYCH W EDUKACJI, NAUCE I KULTURZE NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OPARTEGO NA WIEDZY Wiesław Babik CO NAS CZEKA. CZYLI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH NA TEMAT PRZYSZŁOŚCI BIBLIOTEK W POLSCE Jadwiga Sadowska SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU INFORMACJI NAUKOWEJ I STUDIÓW BIBLIOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 Robert Brzóska Contents I. THESIS, RESEARCH, MATERIALS Renata Aleksandrowicz THE ROLES OF A BOOK IN POLISH LIFE AND CULTURE - 50TH ANNIVERSARY OF THE „Z BADAŃ NAD CZYTELNICTWEM" SERIES Zofia Rudnik-Karwatowa, Zenon Mikos, Jarosław Bojar THE MODERN SYSTEM OF SLAVONIC INFORMATION: GOALS, RESULTS, PERSPECTIVES Milica Mirkulovska, Katerina Zdravkova ONLINE BIBLIOGRAPHY OF THE MACEDONIAN LINGUISTICS: EXPERIENCES AND ACHIEVEMENTS (MATERIAL TO DISCUSSION ON THE SLAVONIC INFORMATION SYSTEM ISYBISUWV) Oksana Ostapczuk INFORMATION-RETRIEVAL LANGUAGE VS. THE PROBLEM OF EQUIVALENCE OF KEYWORDS FOR SLAVONIC LINGUISTICS Jana Papcunovâ BIBLIOGRAPHY OF CZECH LINGUISTICS - HISTORY AND CURRENT TRENDS Agnieszka Strzelecka A SUBJECT FIELD OF ANTHROPOLOGY IN INFORMATION SCIENCE Iwona Sójkowska, Filip Podgórski EVALUATION CRITERIA USED IN PURCHASING ELECTRONIC INFORMATION SOURCES II. REVIEWS MARIA DEMBOWSKA. A RANGE OF BIBLIOGRAPHY, LIBRARY, AND INFORMATION SCIENCE Renata Aleksandrowicz PRACTICAL APPLICATIONS OF dLibra SOFTWARE IN DIGITAL LIBRARIES Łukasz Jastrząb III. CHRONICLE 9™ NATIONAL WORKSHOP ON THE NATIONAL LIBRARY SUBJECT HEADINGS - NEW VOCABULARY. ACTUAL METHODOLOGY IN LIBRARY CATALOGUES. THE UNIVERSAL DECIMAL CLASSIFICATION. CHANGES IN INDEXING AND CATALOGUING Anna Stanis INFORMATION EXCHANGE, AND DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL INFORMATION SERVICES IN EDUCATION, SCIENCE AND CULTURE FOR THE KNOWLEDGE SOCIETY Wiesław Babik PERSPECTIVES - THE POLISH LIBRARIANS* ASSOCIATION CONFERENCE ON THE FUTURE OF LIBRARIES IN POLAND Jadwiga Sadowska ANNUAL REPORT OF THE INSTITUTE OF INFORMATION AND BOOK SCIENCE, UNIVERSITY OF WARSAW, ACADEMIC YEAR 2006/2007 Robert Brzóska

Zagadnienia Informacji Naukowej 2007, nr 2
Pobierz publikację