Spis treści I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Ewa Głowacka KRYTERIA I WSKAŹNIKI OCENY JAKOŚCI EUROPEJSKICH INTERNETOWYCH SERWISOW TEMATYCZNYCH Paweł Marzec TESTY UŻYTECZNOŚCI W OCENIANIU JAKOŚCI SERWISOW INTERNETOWYCH BIBLIOTEK AKADEMICKICH Krystyna Kocznorowska, Roman Tabisz DROGA DO JEDNOLITEGO SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Jacek Tomaszczyk TAKSONOMIA JAKO NARZĘDZIE ORGANIZACJI INFORMACJI Irena Poloczek OPRACOWANIE I WYSZUKIWANIE DOKUMENTOW KARTOGRAFICZNYCH W BIBLIOTEKACH Mariusz Luterek E-DEMOKRACJA. DEMOKRACJA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM II. RECENZJE I OMÓWIENIA INFORMACJA NAUKOWA: ROZWOJ, METODY, ORGANIZACJA Elżbieta Paulina Nowak Contents I. THESIS, RESEARCH, MATERIALS Ewa Głowacka CRITERIA AND INDICATORS IN QUALITY EVALUATION OF EUROPEAN INTERNET SUBJECT-BASED INFORMATION GATEWAYS Paweł Marzec USABILITY TESTS IN QUALITY EVALUATION OF ACADEMIC LIBRARIES* INTERNET SERVICES Krystyna Kocznorowska, Roman Tabisz A WAY TO AN INTEGRATED LIBRARY AND INFORMATION SYSTEM FOR THE UNIVERSITY OF WARSAW Jacek Tomaszczyk TAXONOMY AS A TOOL FOR INFORMATION ORGANIZATION Irena Poloczek INDEXING AND RETRIEVAL OF CARTOGRAPHIC DOCUMENTS IN LIBRARIES Mariusz Luterek E-DEMOCRACY. DEMOCRACY IN THE INFORMATION SOCIETY II. REVIEWS INFORMATION SCIENCE: DEVELOPMENT, METHODS, ORGANIZATION Elżbieta Paulina Nowak

Zagadnienia Informacji Naukowej 2007, nr 1
Pobierz publikację