I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Maria Bereśniewicz - KOMPATYBILNOŚĆ Agnieszka Filipek - MODEL OPISU DOKUMENTU WEDŁUG FRBR (FUNCTIONAL REOUIREMENTS FOR BIBLIOGRAPHIC RECORDS) Marcin Roszkowski - ŹRÓDŁA SŁOWNICTWA KONTROLOWANEGO DLA DZIEDZINOWYCH SYSTEMÓW HIPERTEKSTOWYCH W INTERNECIE Małgorzata Góralska - BIBLIOLOGIA WOBEC INFORMATYZACJI SYSTEMU KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ. WYBRANE ZAGADNIENIA Anna Osiewalska, Urszula Cieraszewska - NARZĘDZIA KONTROLI ZASOBU SŁÓW KLUCZOWYCH W BIBLIOGRAFICZNO-ABSTRAKTOWYCH BAZACH ODDZIAŁU INFORMACJI NAUKOWEJ BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AKADEMII EKONOMICZNEJ W KRAKOWIE Krystyna Klejn - PUBLIC LENDING RIGHT - REGULACJE EUROPEJSKIE NA TLE ROZWIĄZAŃ ŚWIATOWYCH II. RECENZJE I OMÓWIENIA BIBLIOTEKA UCZELNIANA BIBLIOTEKĄ NAUKOWĄ - TEORIA A PRAKTYKA- Jadwiga Woźniak-Kasperek WSPÓŁCZESNA NAUKA O INFORMACJI. NA MARGINESIE NAJNOWSZEGO DOROBKU INSTYTUTU INFORMACJI NAUKOWEJ I STUDIÓW BLIOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO - Rafał Kupiszewski III. KRONIKA OŚRODKI INFORMACJI - RZECZYWISTOŚĆ A OCZEKIWANIA. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH BIBLIOTEKOZNAWCÓW - Anna Tabor KIERUNKI I PRIORYTETY ROZWOJU INFORMACJI NAUKOWEJ W KONTEKŚCIE BUDOWANIA SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY - Wiesław Babik SPOTKANIE ZAŁOŻYCIELSKIE KOMISJI ZARZĄDZANIA I MARKETINGU PRZY ZARZĄDZIE GŁÓWNYM STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH - Beata Żołędowska SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU INFORMACJI NAUKOWEJ I STUDIÓW BIBLIOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2004/2005 - Robert Brzóska Contents I. THESIS, RESEARCH, MATERIALS Maria Bereśniewicz - COMPATIBILITY Agnieszka Filipek - DOCUMENTS DESCRIPTION MODEL ACCORDING TO FRBR (FUNCTIONAL REOUIREMENTS FOR BIBUOGRAPHIC RECORDS) Marcin Roszkowski - CONTROLLED VOCABULARY RESOURCES FOR THE INTERNET FIELD HYPERTEXT SYSTEMS Małgorzata Góralska - BIBLIOLOGY VS. INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE SOCIAL COMMUNICATION. SYSTEM - SELECTED ISSUES . Anna Osiewalska, Urszula Cieraszewska - KEY-WORD CONTROLTOOLS IN ANNOTATED BIBLIOGRAPHICAL PRODUCED BY THE INFORMATION SERVICES DEPARTMENT (MAIN LIBRARY). AT THE CRACOW UNIVERSITY OF ECONOMICS Krystyna Klejn - PUBLIC LENDING RIGHT - EUROPEAN AND GLOBAL REGULATIONS II. REVIEWS ACADEMIC LIBRARY AS A RESEARCH LIBRARY" THEORY VS PRACTICE - Jadwiga Woźniak-Kasperek MODERN INFORMATION SCIENCE ANALYSIS OF CURRENT ACHIEVEMENTS OF THE INSTITUTE OF INFORMATION AND BOOK STUDIES. UNIVERSITY OF WARSAW- Rafał Kupiszewski III. CHRONICLE INFORMATION CENTRES - REALITY AND EXPECTATIONS. NATIONAL CONFERENCE OF LIS STUDENTS* RESEARCH CIRCLES - Anna Tabor DIRECTIONS AND PRIORITIES OF DEVELOPMENT OF INFORMATION SCIENCE IN REGARDS TO DEVELOPMENT OF A KNOWLEDGE SOCIETY - Wiesław Babik FOUNDERS" MEETING OF THE MANAGEMENT AND MARKETING COMMISSION AT THE ASSOCIATION OF POLISH LIBRARIANS MANAGEMENT BOARD - Beata Żołędowska REPORT OF THE INSTITUTE OF INFORMATION AND BOOK STUDIES UNIVERSITY OF WARSAW, FOR THE YEAR 2004-2005 - Robert Brzóska

Zagadnienia Informacji Naukowej 2005, nr 2
Pobierz publikację