Spis treści I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Marek Nahotko ONTOLOGIE W SYSTEMACH INFORMACYJNYCH Marcin Roszkowski ARCHITEKTURA INFORMACJI W SERWISACH HIPERTEKSTOWYCH Jadwiga Sadowska WYBRANE ASPEKTY POLSKIEGO RYNKU WYDAWNICZEGO PO 1989 ROKU W ŚWIETLE STATYSTYKI Bożena Jaskowska KULTURA ORGANIZACYJNA W PLACÓWKACH INFORMACYJNYCH Anna Rutkowska KULTURA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM - ZASOBY WWW Małgorzata Kisilowska, Maria Przastek-Samokowa UŻYTKOWNIK CZY KLIENT - REFLEKSJE TERMINOLOGICZNE Zofia Parfiniewicz, Krystyna Rybińska WYBRANE WARUNKI REALIZACJI DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ JEDNOSTEK NAUKOWYCH (KOMUNIKAT Z BADAŃ) II. RECENZJE I OMÓWIENIA POLE SEMANTYCZNE KULTURY W JĘZYKACH I SYSTEMACH INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZYCH (PROBLEMY METODOLOGICZNE) Zina Jarmoszuk AGNIESZKA BAJOR, MONOGRAFIA BIBLIOGRAFICZNA: ANALIZA MODELOWA CZĘSTOCHOWA: „E MEDIA", 2003 Adam Jachimczyk „METADANE" - A CO DALEJ? Jadwiga Woźniak-Kasperek III. KRONIKA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU INFORMACJI NAUKOWEJ I STUDIÓW BIBLIOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2003/2004 LIST DO REDAKCJI ARCHIWALIA POWSTAŃ ŚLĄSKICH - KOMUNIKAT BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ I. THESIS, RESEARCH, MATERIALS Marek Nahotko ONTOLOGIES IN INFORMATION SYSTEMS Marcin Roszkowski ARCHITECTURE OF INFORMATION IN HYPERTEXT SERVICES Jadwiga Sadowska SELECTED ASPECTS OF THE POLISH PUBLISHING MARKET AFTER 1989 - SOME STATISTICS Bożena Jaskowska ORGANIZATIONAL CULTURE IN INFORMATION SERVICES 41 Anna Rutkowska CULTURE IN PODLASKIE VOIVODESHIP - INTERNET RESOURCES Małgorata Kisilowska, Maria Przastek-Samokowa A USER ORA CLIENT - TERMINOLOGICAL ANALYSIS Zofia Parfiniewicz, Krystyna Rybińska SELECTED CONDITIONS OF RESEARCH UNITS* ACTMTY (STUDY COMMUNIOUE) II. REVIEWS SEMANTIC FIELD OF CULTURE IN INFORMATION RETRIEVAL LANGUAGES AND SYSTEMS (METHODOLOGICAL PROBLEMS) Zina Jarmoszuk AGNIESZKA BAJOR, BIBLIOGRAPHICAL MONOGRAPHY: MODEL ANALYSIS CZĘSTOCHOWA: E-MEDIA Adam Jachimczyk “METADATA" - AND THEN WHAT? Jadwiga Woźniak-Kasperek III. CHRONICLE REPORT OF THE INSTITUTE OF INFORMATION AND BIBLIOLOGICAL STUDIES. UNIVERSITY OF WARSAW FOR THE YEAR 2003-2004 LETTER TO THE EDITOR SILESIAN UPRISINGS* ARCHIVE RECORDS - THE SILESIAN LIBRARYS COMMUNIOUE

Zagadnienia Informacji Naukowej 2004, nr 2
Pobierz publikację