I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Hanna Popowska HEURYSTYKA W PRAKTYCE: REALIZACJA KWERENDY DOTYCZĄCEJ UDZIAŁU SPOŁECZNEGO W PROCESIE USTAWODAWCZYM W POLSCE Mariusz Luterek INFORMACJA O ROZSZERZENIU UNII EUROPEJSKIEJ W SYSTEMIE ELEKTRONICZNEJ INFORMACJI PUBLICZNEJ UE Wojciech Kuliński KTO KUPUJE U KOGO? SPRZEDAŻ WYNIKÓW WYSZUKIWAŃ W INTERNECIE Elżbieta Barbara Zybert STUDENCI KIERUNKU INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO A PRZYSZŁOŚĆ ZAWODU II. RECENZJE I OMÓWIENIA METADANE JAKO NARZĘDZIE OPRACOWANIA ELEKTRONICZNYCH ZASOBÓW SIECIOWYCH Marek Nahodko O WIĘKSZE ZNACZENIE ANALIZ ILOŚCIOWYCH W BIBLIOTEKOZNAWSTWIE I INFORMACJI NAUKOWEJ - WYJAŚNIENIA W ZWIĄZKU Z ARTYKUŁEM STANISŁAWY KUREK-KOKOCIŃSKIEJ Jolanta Sobielga III. KRONIKA EUGENIUSZ ŚCIBOR (1929-2003) Bożenna Bojar BIBLIOGRAFIA NAJWAŻNIEJSZYCH PRAC EUGENIUSZA ŚCIBORA SZUKAJĄC SMAKU ŻYCIA... SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI JUBILEUSZOWEJ INSTYTUTU INFORMACJI NAUKOWEJ I STUDIÓW BIBLIOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Małgorzata Kisilowska V OGÓLNOKRAJOWA NARADA BIBLIOGRAFÓW Artur Znajomski SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY Wiesław Babik OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KOMISJI OPRACOWANIA ZBIORÓW PRZY ZG SBP: UŻYTKOWNIK - JĘZYKI INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZE Maria Bereśniewicz LIST DO REDAKCJI Katarzyna Żurawska SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU INFORMACJI NAUKOWEJ I STUDIÓW BIBLIOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2002/2003 Robert Brzóska I. THESIS, RESEARCH, MATERIALS Hanna Popowska HEURISTICS IN PRACTICE: INOUIRY CONCERNING THE PUBLIC PARTICIPATION IN THE LEGISLATIVE PROCESS IN POLAND Mariusz Luterek INFORMATION ON THE EUROPEAN UNION ENLARGEMENT IN THE EU PUBLIC INFORMATION ELECTRONIC SYSTEM Wojciech Kuliński WHO BUYS WHERE? THE SEARCHING RESULTS* DISPOSAL IN INTERNET Elżbieta Barbara Zybert THE INFORMATION AND LIBRARY SCIENCE STUDENTS VS. THE FUTURE OF THE PROFESSION II. REVIEWS METADATA AS A TOOL OF ELECTRONIC NETWORK RESOURCES* DESCRIPTION Marek Nahodko FOR A HIGHER IMPORTANCE OF QUANTITATIVE ANALYSES IN LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE - EXPLANATIONS REFERRED TO THE ARTICLE BY STANISŁAWA KUREK-KOKOCIŃSKA Jolanta Sobielga III. KRONIKA EUGENIUSZ ŚCIBOR (1929-2003) Bożenna Bojar THE BIBLIOGRAPHY OF THE MOST IMPORTANT TEXTS BY E. SCIBOR 128 LOOKING FOR A TASTE OF LIFE... THE REPORT FROM THE JUBILEE CONFERENCE OF THE INSTITUTE OF INFORMATION AND BOOK STUDIES, UNIVERSITY OF WARSAW Małgorzata Kisilowska THE VTH NATIONAL CONFERENCE OF THE BIBLIOGRAPHERS Artur Znajomski KNOWLEDGE SOCIETY AND KNOWLEDGE ECONOMY Wiesław Babik NATIONAL CONFERENCE OF THE PLA COMMISSION FOR COLLECTIONS* DESCRIPTION: A USER VS. INFORMATION RETRIEVAL LANGUAGES THE REPORT ON THE INSTITUTE OF INFORMATION AND BOOK STUDIES. UNIVERSITY OF WARSAW ACTMTY ON THE ACADEMIC YEAR 2002-2003 Maria Bereśniewicz LETTER TO REDACTION Katarzyna Żurawska REPORT FROM THE ACTMTIES OF THE INSTITUTE OF SCIENTIFIC INFORMATION AND BOOK STUDIES, WARSAW UNIVERSITY IN THE ACADEMIC YEAR 2002/2003 Robert Brzóska

Zagadnienia Informacji Naukowej 2003, nr 2
Pobierz publikację