I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Peter Williams, David Nicholas, Paul Huntington WYKORZYSTYWANIE INTERNETU: TYPOLOGIA UŻYTKOWNIKÓW Zina Jarmoszuk INTERNET W PRACY DZIENNIKARZY Barbara Niedźwiedzka MODYFIKACJA MODELU ZACHOWAŃ INFORMACYJNYCH T. D. WILSONA W ŚWIETLE WYNIKÓW BADANIA ZACHOWAŃ INFORMACYJNYCH MENEDŻERÓW Bożenna Bojar DEFINICJE W DOKUMENTACH NORMALIZACYJNYCH Zina Jarmoszuk ZAKRES POLA TEMATYCZNEGO DZIEDZINY ”WIEDZA O KULTURZE" W METATEKSTACH DOKUMENTÓW PREZENTUJĄCYCH KULTURĘ W UJĘCIU DIACHRONICZNYM Elżbieta Artowicz INDEKSY W SEMANTYCE LEKSYKALNEJ JU. D. APRESJANA Krystyna Bańkowska-Bober STATYSTYKA WYDAWNICZA W POLSCE Ewa Piotrowska, Renata Zając CZASOPISMA ELEKTRONICZNE W BIBLIOTEKACH NAUKOWYCH Agnieszka Strojek PRAWO POWSZECHNEGO DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW Maria Bereśniewicz NA MARGINESIE KSIĄŻKI JADWIGI SADOWSKIEJ JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ. PORADNIK II. RECENZJE I OMÓWIENIA PORADNIK DLA ZAINTERESOWANYCH JĘZYKIEM HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ Eugeniusz Ścibor JĘZYKOWE UWARUNKOWANIA SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH W ZARZĄDZANIU Wiesław Babik SYSTEMY INFORMACJI GOSPODARCZEJ Katarzyna Materska BIBLIOTEKI PUBLICZNE KOŃCA XX WIEKU Katarzyna Malinowska I. THESIS, RESEARCH, MATERIALS Peter Williams, David Nicholas, Paul Huntington EXPLOITING THE INTERNET: TYPOGRAPHIES OF USERS Zina Jarmoszuk INTERNET IN THE JOURNALISTS* PROFESSION Barbara Niedźwiedzka MODIFICATION OF T. WILSON*S MODEL OF INFORMATION BEHAVIOR IN THE CONTEXT OF THE RESULTS OF THE MANAGERS* INFORMATION BEHAVIOR RESEARCH Bożenna Bojar DEFINITIONS IN STANDARDISATION*S DOCUMENTS Zina Jarmoszuk RANGE OF THE SUBJECT FIELD OF THE DISCIPLINE "KNOWLEDGE OF CULTURE" IN THE METATEXTS OF DOCUMENTS PRESENTING CULTURE IN DIACHRONIC APPROACH Elżbieta Artowicz INDEXES IN THE LEXICAL SEMANTICS OF JU. D. APRESJAN Krystyna Bańkowska-Bober THE PUBLISHING STATISTICS IN POLAND Ewa Piotrowska, Renata Zając ELECTRONIC JOURNALS IN ACADEMIC LIBRARIES Agnieszka Strojek THE LAW ON PUBLIC ACCESS TO INFORMATION IN THE CONTEXT OF LAW REGULATIONS IN FORCE Maria Bereśniewicz SIDE-NOTES TO JADWIGA SADOWSKAS BOOK: NATIONAL LIBRARY SUBJECT HEADINGS SYSTEM. THE GUIDE II. REVIEWS THE GUIDE FOR THE PERSONS INTERESTED IN NATIONAL LIBRARY SUBJECT HEADINGS SYSTEM Eugeniusz Ścibor THE LINGUISTIC CONDITIONS OF THE INFORMATION SYSTEMS IN MANAGEMENT Wiesław Babik THE ECONOMIC INFORMATION*S SYSTEMS Katarzyna Materska PUBLIC LIBRARIES OF THE END OF 20TH CENTURY Katarzyna Malinowska

Zagadnienia Informacji Naukowej 2002, nr 1
Pobierz publikację