I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Thomas J. Froehlich - KRYTERIA OCENY SYSTEMÓW WYSZUKIWAWCZYCH W INTERNECIE 3 David Nicholas - ANALIZA POTRZEB INFORMACYJNYCH W DOBIE INTERNETU 21 Maria Próchnicka - MODELOWANIE UŻYTKOWNIKA SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH 31 Wiesław Babik - SZTUCZNE SIECI NEURONOWE W SYSTEMACH INFORMACYJNO- -WYSZUKIWAWCZYCH 43 Małgorzata Kisilowska - MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PRAKTYKI PIELĘGNIARSKIEJ (ICNP) - POWSTAJĄCE NARZĘDZIE OPISU PRACY PIELĘGNIAREK 59 II. RECENZJE I OMÓWIENIA TEORIA ADAMA ŁYSAKOWSKIEGO A PRAKTYKA „PRZEWODNIKA BIBLIOGRAFICZNEGO" - Jadwiga Woźniak 71 JĘZYK SŁÓW KLUCZOWYCH JĘZYKOZNAWSTWA SLAWISTYCZNEGO - PRÓBA CHARAKTERYSTYKI - Wiesław Babik 74 EBIB - ELEKTRONICZNY BIULETYN INFORMACYJNY BIBLIOTEKARZY - Zina Jarmoszuk 78 III. KRONIKA OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY W BIBLIOTECE NARODOWEJ - Piotr Bierczyński 83 SEMINARIUM „BIBLIOTEKARZ DZIEDZINOWY W BIBLIOTEKACH UNIWERSYTECKICH" - Jolanta Szewczak 89 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU INFORMACJI NAUKOWEJ I STUDIÓW BIBLIOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 1999/2000 - Robert Brzóska 92 I. THESIS, RESEARCHES, MATERIALS Thomas J. Froehlich - THE CRITERIA FOR EVALUATION FOR THE INTERNET SEARCHING SYSTEMS 3 David Nicholas - USERS* NEEDS ANALYSIS IN THE INTERNET ERA 21 Maria Próchnicka - MODELLING OF THE USER OF THE INFORMATION RETRIEVAL SYSTEMS 31 Wiesław Babik - ARTIFICIAL NEURONAL NETWORKS IN THE INFORMATION RETRIEVAL SYSTEMS 43 Małgorzata Kisilowska - INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF NURSING PRACTICE (ICNP) - THE TOOL (UNDER DEVELOPMENT) FOR THE NURSING PRACTICE DESCRIPTION 59 II. REVIEWS THEORY OF THE ADAM ŁYSAKOWSKI AND PRACTICE OF “PRZEWODNIK BIBLIOGRAFICZNY" - Jadwiga Woźniak KEY WORDS SYSTEM FOR THE SLAVIC LINGUISTIC - AN ATTEMPT OF CHARACTERISTICS - Wiesław Babik 74 EBIB - LIBRARIAN*S ELECTRONIC INFORMATION NEWSLETTER - Zina Jarmoszuk 78 III. CHRONICLES NATIONAL WORKSHOPS IN THE NATIONAL LIBRARY - Piotr Bierczyński 83 SEMINAR “SUBJECT LIBRARIAN IN THE UNIVERSITY LIBRARIES" - Jolanta Szewczak 89 REPORT FROM THE ACTMTIES OF THE DEPARTMENT OF INFORMATION SCIENCE AND BOOK STUDIES, WARSAW UNIVERSITY FOR THE ACADEMIC YEAR 1999/2000 - Robert Brzóska 92

Zagadnienia Informacji Naukowej 2000, nr 2
Pobierz publikację