I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Andrzej Padziński - OPRACOWANIE RZECZOWE W NUKat. STAN PRAC I ZARYS PROBLEMATYKI 3 Barbara Kowalska - PROCES TWORZENIA JĘZYKA HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH RAMEAU 13 Barbara Wereszczyńska-Cisło, Renata Siwek - PROBLEMY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ BIBLIOGRAFICZNEJ BAZY ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH 24 Wiesław Babik - ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ WE WSPÓŁCZESNYCH SYSTEMACH INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZYCH - NOWE WYZWANIE WSPÓŁCZESNOŚCI 51 Agnieszka Strojek - ZNACZENIE TERMINU SZARA LITERATURA 64 II. RECENZJE I OMÓWIENIA ZAUTOMATYZOWANE SYSTEMY OPRACOWANIA ZBIORÓW W BIBLIOTEKACH AKADEMII EKONOMICZNYCH W POLSCE - Teresa Kozaczuk 77 KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEK WYŻSZYCH SZKÓŁ TECHNICZNYCH. KIERUNKI I METODY - Renata Fraczek 82 MIKROTEZAURUSY PRAWO KONSTYTUCYJNE I PRAWO CYWILNE - Marcin Radwan-Rohrenschef 87 POLSKIE WERSJE JĘZYKÓW INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZYCH. PRÓBA OCENY ZAGROŻEŃ NA PODSTAWIE POLSKIEJ WERSJI MEDICAL SUBJECT HEADINGS - Andrzej Bator 90 „DOSTRZEC TO, CO WSPÓLNE" - Bożenna Bojar 98 PROBLEMY I METODY NAUKI O INFORMACJI - Wiesław Babik 102 CZŁOWIEK - INFORMACJA - SPOŁECZEŃSTWO. W DRODZE DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO -Zina Jarmoszuk 105 III. KRONIKA TRZECIA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA CoLIS DIGITAL UBRARIES - Robert Szymula 111 „POTRZEBY BIBLIOTEK NAUKOWYCH I PUBLICZNYCH W ZAKRESIE OPRACOWANIA RZECZOWEGO" - Piotr Bierczyński 114 TAJEMNICE, SEKS I PIRACTWO KOMPUTEROWE... ACCESS 2000: WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA A PRAWO DO WIEDZY, VII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM BOBCATSSS - Tobiasz Strzelecki 119 I. THESIS, RESEARCHES, MATERIALS Andrzej Padziński - SUBJECT CATALOGUING IN NUKAT. PRESENT SITUATION AND OUTLINE OF THE TOPIC 3 Barbara Kotalska - PROCESS OF THE CREATING THE RAMEAU SUBJECT HEADINGS SYSTEM 13 Barbara Wereszczyńska-Cisło, Renata Siwek - PROBLEMS CONNECTED WITH DEVELOPMENTOF BIBLIOGRAPHIC DATABASE FOR SCIENTIFIC ARTICLES 24 Wiesław Babik - INFORMATION MANAGEMENT IN THE MODERN INFORMATION RETRIEVAL SYSTEMS - NEW CHALLENGES OF THE CONTEMPORARY TIMES 51 Agnieszka Strojek – “GREY LITERATURE”: EXTENSION OF THE TERM 64 II. REVIEWS D CLASSIFICATION OF THE COLLECTIONS IN THE ECONOMY UNIVERSITIES IN POLAND - Teresa Kozaczuk 77 TECHNICAL UNIVERSITIES LIBRARIES* AUTOMATION: TRENDS AND METHODS- Renata Frączek 82 MICROTHESAURI: CONSTITUTIONAL LAW, CMC LAW - Marcin Radwan-Rohrenschef 87 POLISH VERSIONS OF THE INFORMATION RETRIEVAL LANGUAGES. AN ATTEMPT OF THREATS EVALUATION - ON THE BASIS OF ANALYSIS OF POLSH VERSION OF “MEDICAL SUBJECT HEADINGS" - Andrzej Bator 90 “TO NOTICE THE COMMON THINGS" - Bożenna Bojar 98 ISSUES AND METHODS OF THE INFORMATION SCIENCE - Wiesław Babik 102 MAN - INFORMATION - SOCIETY: ON THE WAY TO THE INFORMATION SOCIETY - Zina Jarmoszuk 105 III. CHRONICLES THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE COLIS DIGITAL LIBRARIES - Robert Szymula 111 “THE NEEDS OF THE PUBLIC AND ACADEMIC LIBRARIES IN THE SCOPE OF SUBJECT CATALOGUING" - Piotr Bierczyński 114 SECRETS, SEX I SOFTA*ARE PIRACY... ACCESS 2000: Intellectual property and right to knowledge, VII International Symposium BOBCATSSS - Tobiasz Strzelecki 119

Zagadnienia Informacji Naukowej 2000, nr 1
Pobierz publikację