I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Hanna Popowska, JĘZYK ART 3 Teresa Głowacka, JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH KABA PO SZEŚCIU LATACH ISTNIENIA 40 Ewa Malesza, UKD W SYSTEMIE ALEPH BIBLIOTEKI POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 53 Beata Jewuła, Sybilla Stanisławska-Kloc, BIBLIOTECZNE BAZY DANYCH JAKO PRZEDMIOT PRAWA AUTORSKIEGO 60 Ewa Głowacka, KONCEPCJA BIBLIOTEKI JAKO „UCZĄCEJ SIĘ" ORGANIZACJI 80 Cezary Dziułka, KIERUNKI ROZWOJU WSPÓŁPRACY BIBLIOTEKARZY Z INFORMATYKAMI W KONTEKŚCIE WSPÓŁCZESNYCH METOD ANALIZY SYSTEMOWEJ 88 Jolanta Sobielga, PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA ZACHOWAŃ INFORMACYJNYCH 96 II. RECENZJE I OMÓWIENIA KOGNITYWIZM - NOWY PARADYGMAT INFORMACJI NAUKOWEJ - B. Bojar 103 SYSTEM INFORMACYJNY -WPROWADZENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W KULTURĘ - B. Bojar 109 JURYSLINGWISTYKA W POLSKIM WYDANIU - H. Popowska 115 INFORMACJA PRAWNICZA W LITERATURZE - H. Popowska 126 JĘZYK SŁÓW KLUCZOWYCH DLA SYSTEMU INFORMACJI Z DZIEDZINY NAUK SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH - W Babik 146 III. KRONIKA JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH KABA. OPRACOWANIE LITERATURY PIĘKNEJ DLA DOROSŁYCH - D. Filip 149 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU INFORMACJI NAUKOWEJ I STUDIÓW BIBLIOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 1998/1999 oprać. R. Brzóska 151 I. THESIS, RESEARCH, MATERIALS Hanna Popowska, ART LANGUAGE 3 Teresa Głowacka, KABA SUBJECT HEADINGS SYSTEM - 6 YEARS OF ITS DEVELOPMENT 40 Ewa Malesza, UNIVERSAL DECIMAL CLASSIFICATION IN THE BIAŁYSTOK TECHNICAL UNIVERSITY LIBRARY ALEPH SYSTEM 53 Beata Jewuła, Sybilla Stanisławska-Kloc, LIBRARY DATABASES AS A SUBJECT OF THE COPYRIGHT LAW 60 Ewa Głowacka, CONCEPT OF THE LIBRARY AS A LEARNING ORGANISATION 80 Cezary Dziułka, DIRECTIONS OF THE DEVELOPMENT OF THE CO-OPERATION BETWEEN LIBRARIANS AND COMPUTER PROFESSIONALS AGAINST THE BACKGROUND OF THE MODERN METHODS OF SYSTEM ANALYSIS 88 Jolanta Sobielga, PSYCHOLOGICAL CONDITIONS OF THE INFORMATION BEHAVIOUR 96 II. REVIEWS COGNITMSM - THE NEW PARADIGM OF INFORMATION SCIENCE - B. Bojar 103 INFORMATION SYSTEM - INTRODUCTION TO CHILDREN*S AND YOUNG ADULTS* CULTURE - B. Bojar 109 JURYLINGUISTIC IN POLISH VERSION - H. Popowska 115 PROFESSIONAL LITERATURE ON LAWORIENTED SOFTWARE - H. Popowska 126 KEY WORDS FOR THE SOCIAL AND ECONOMIC SCIENCES INFORMATION SYSTEM - W Babik 146 III. CHRONICLES KABA SUBJECT HEADINGS SYSTEM . SUBJECT CATALOGUING OF THE ADULT FICTION. - D. Filip 149 REPORT FROM THE ACTMTIES OF THE DEPARTMENT OF INFORMATION SCIENCE AND BOOK STUDIES, WARSAW UNIVERSITY FOR THE ACADEMIC YEAR 1998/1999. - oprać. R. Brzóska 151

Zagadnienia Informacji Naukowej 1999, nr 2
Pobierz publikację