I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Wiesław Babik, TERMIN I JEGO STATUS W SYSTEMIE LEKSYKALNYM JĘZYKA INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZEGO 3 Stanisława Kurek-Kokocińska, Z ZAGADNIEŃ TERMINOLOGICZNYCH NAUKI O INFORMACJI. Założenia języka słów kluczowych z dziedziny nauki o informacji 15 Jadwiga Sadowska, OD WILEŃSKO-WARSZAWSKIEGO SŁOWNIKA TEMATÓW ADAMA ŁYSAKOWSKIEGO DO SŁOWNIKA JANA KOSSONOGI 23 Maria Próchnicka, STYLE INTERAKCJI UŻYTKOWNIKÓW Z SYSTEMAMI WYSZUKIWANIA INFORMACJI. Określenia. Problematyka. Próba typologii 29 Jan Janiak, ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKĄ W PROCESIE KOMPUTERYZACJI 37 II. RECENZJE I OMÓWIENIA TERMINOLOGIA Z DZIEDZINY OŚWIATY W STRUKTURZE MIKROTEZAURUSA - Stanisława Kurek-Kokocińska 45 MIKROTEZAURUS OCHRONA ŚRODOWISKA OPRACOWANY W BIBLIOTECE SEJMOWEJ - Barbara Wereszczyńska-Cisło 50 MIKROTEZAURUS ZDROWIE OPRACOWANY W BIBLIOTECE SEJMOWEJ - Barbara Wereszczyńska-Cisło 58 ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKĄ - Maria Wrocławska 63 ANALIZA SYSTEMOWA W UJĘCIU NIEKONWENCJONALNYM. Recenzja podręcznika S. i J. Robertsonów - Cezary Dziułka 72 NOWA BIBLIOTEKA. Czasopismo Koła Naukowego Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego - Marta Siwek, Bartosz Matusiak 75 III. KRONIKA KONFERENCJA NA TEMAT WSPÓŁPRACY BIBLIOTEK - Grażyna M. Wilczyńska 78 FORMUŁOWANIE CHARAKTERYSTYK WYSZUKIWAWCZYCH DLA LITERATURY PIĘKNEJ DLA DOROSŁYCH - Piotr Bierczyński 81 ANEKS BIBLIOGRAFIA ZAGADNIEŃ INFORMACJI NAUKOWEJ 1993-1998 - Opracowała Stanisława Kurek-Kokocińska 85 I THESIS, RESEARCHES, MATERIALS: Wiesław Babik, TERM AND ITS STATUS IN THE INFORMATION RETRIEVAL LANGUAGE LEXICAL SYSTEM 3 Stanisława Kurek-Kokocińska, FROM THE TERMINOLOGICAL ISSUES OF THE INFORMATION SCIENCE. Assumptions of the key words system 15 Jadwiga Sadowska, FROM THE ADAM ŁYSAKOWSKIE VILNIUS-WARSAW SUBJECT HEADINGS DICTIONARY TO JAN KOSSONOGAS DICTIONARY 23 Maria Póchnicka, STYLES OF INTERACTIONS BETWEEN USERS AND INFORMATION RETRIEVAL SYSTEMS 29 Jan Janiak, LIBRARY MANAGEMENT DURING THE AUTOMATION PROCESS 37 II REVIEWS EDUCATIONAL TERMINOLOGY IN THE STRUCTURE OF A MICROTHESAURUS - Stanisława Kurek-Kokocńska 45 MICROTHESAURUS ENVIRONMENT PROTECTION DEVELOPED AT THE SEJM LIBRARY - Barbara Wereszczyńska-Cisło 50 MICROTHESAURUS HEALTH DEVELOPED AT THE SEJM LIBRARY - Barbara Wereszczyńska-Cisło 58 LIBRARY MANAGEMENT - Maria Wrocławska 63 NON-CONVENTIONAL APPROACH TO SYSTEM ANALYSIS. Review of the S&J Robertson textbook - Cezary Dziułka 72 NEW LIBRARY. THE NEWSLETTER OF LIBRARY SCIENCE CIRCLE OF THE SILESIAN UNIVERSITY - Marta Siwek, Bartosz Matusiak 75 III CHRONICLES CONFERENCE ON LIBRARIES CO-OPERATION - Grażyna M. Wilczyńska 78 DEVELOPING THE SUBJECT DESCRIPTION FOR FICTION LITERATURE - Piotr Bierczyński 81 ANNEX THE INFORMATION SCIENCE ISSUES. BIBLIOGRAPHY 1993-1998 - Prepared by Stanisława Kurek-Kokocińska 85

Zagadnienia Informacji Naukowej 1999, nr 1
Pobierz publikację