Jadwiga Woźniak, KOGNITYWIZM W INFORMACJI 3 Barbara Wereszczyńska-Cisło, CHARAKTERYSTYKA I MOŻLIWOŚCI EKSPLOATACJI HIPERTEKSTU 17 Barbara Wereszczyńska-Cisło, WYKORZYSTANIE RELACJI SKOJARZENIOWYCH SPECYFIKOWANYCH W TEZAURUSIE DO OKREŚLANIA HIPERTEKSTOWYCH POWIĄZAŃ 31 Małgorzata Kisilowska, DEFINICJE MATERIAŁÓW AUDIOWIZUALNYCH WOBEC NOWYCH FORM DOKUMENTÓW 47 Stanisława Kurek-Kokocińska, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TEORII I PRAKTYCE BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ. WYBÓR A KONIECZNOŚĆ 62 Remigiusz Sapa, ZACHOWANIA INFORMACYJNE UŻYTKOWNIKA OPAC W BIBLIOTECE JAGIELLOŃSKIEJ 70 Jolanta Sobielga, JĘZYKI INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZE JAKO NARZĘDZIA POZYSKIWANIA INFORMACJI W PROCESIE KSZTAŁCENIA AKADEMICKIEGO RELACJA Z BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 80 Ewa Turczyńska, PERSPEKTYWY BADAŃ UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU INFORMACYJNEGO BIBLIOTEKI AKADEMII MEDYCZNEJ W LUBLINIE 89 Andrzej Koziara, SYSTEM SIECIOWEGO ROZPOWSZECHNIANIA BAZ DANYCH: KONSORCJUM BIBLIOTEK NAUKOWYCH WYŻSZYCH UCZELNI GÓRNEGO ŚLĄSKA 98 BIBLIOTEKI I INFORMACJA NAUKOWA WOBEC NOWYCH REALIÓW, Anna Sitarska 107 TEORIA ZBIORÓW PRZYBLIŻONYCH A INFORMACJA NAUKOWA, Bożenna Bojar 114 JĘZYK INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZY DLA SYSTEMU INFORMACJI - O ŹRÓDŁACH ETNOGRAFICZNYCH, ALE JAKI?, Wiesław Babik 116 ZBIORY SPECJALNE A ELEKTRONICZNE NOŚNIKI INFORMACJI: XVI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PROBLEMOWA BIBLIOTEK MEDYCZNYCH, Ewa Turczyńska 120 MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA LETNIA STUDENTÓW BIBLIOTEKOZNAWSTWA, Jacek Puchalski, Michał Zając 123 USTAWICZNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW BIBLIOTEK I INFORMACJI NAUKOWEJ: TRZECIA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA, Elżbieta Barbara Zybert 125 INFORMACJA NAUKOWO-TECHNICZNA W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ: VI MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM, Wiesław Babik 128 KRAJOWA KONFERENCJA: JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH KABA - STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU, Grażyna Jaśkowiak 130 WYKORZYSTANIE INTERNETU W DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ: SEMINARIUM, Stanisława Kurek-Kokocińska 133 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU INFORMACJI NAUKOWEJ I STUDIÓW BIBLIOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NA ROK AKAD. 1996/97, Mikołaj Ochmański 135 Jadwiga Woźniak, COGNITMSM IN INFORMATION 3 Barbara Wereszczyńska-Cisło: THE CHARACTERISTICS AND PROSPECTS OF HYPERTEXT IMPLEMENTATION 17 Barbara Wereszczyńska-Cisło: THE IMPLEMENTATION OF THE SPECIFIED IN THESAURUS ASSOCIATIVE RELATIONS TO DEFINE HYPERTEXT LINKS 31 Małgorzata Kisilowska: DEFINITION OF AUDIO-VISUAL MATERIALS AGAINST THE NEW FORMATS OF DOCUMENTS 47 Stanisława Kurek-Kokocińska, MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE. BETWEEN SELECTION AND NECESSITY 62 Remigiusz Sapa: OPAC USER*S INFORMATION BEHAVIOURS IN JAGIELLONIAN LIBRARY 70 Jolanta Sobielga, INFORMATION RETRIEVAL LANGUAGES AS TOOLS FOR GAINING INFORMATION IN THE PROCESS OF THE ACADEMIC EDUCATION REPORT FROM RESEARCH PROJECT DELIVERED AT CENTRAL LIBRARY OF POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA 80 Ewa Turczyńska, PROSPECTS OF RESEARCHING THE USERS OF LUBLIN*S MEDICAL UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY 89 Andrzej Koziara, SYSTEM OF DATA BASES* NETWORK PUBLISHING: THE CONSORTIUM OF UPPER SILESIA HIGHER EDUCATION RESEARCH LIBRARIES 98 LIBRARIES AND INFORMATION SCIENCE - FACING NEW REALITY, Anna Sitarska 107 ROUGH SETS THEORY AND INFORMATION SCIENCE, Bożenna Bojar 114 INFORMATION RETRIEVAL LANGUAGE FOR THE ETNOGRAPHIC SOURCES INFORMATION SYSTEM - BUT WHICH ONE?, Wiesław Babik 116 SPECIAL COLLECTIONS AND ELECTRONIC FORMATS OF DOCUMENTS: XVI NATIONAL MEDICAL LIBRARIES CONFERENCE, Ewa Turczyńska 120 INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE STUDENTS, Jacek Puchalski, Michał Zając 123 PERMANENT VOCATIONAL EDUCATION OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE WORKERS: THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE, Elżbieta Barbara Zybert 125 SCIENTIFIC AND TECHNICAL INFORMATION IN CENTRAL AND EAST EUROPEAN COUNTRIES, Wiesław Babik 128 NATIONAL CONFERENCE "KABA SUBJECT HEADINGS SYSTEM PRESENT SITUATION AND PROSPECTS FOR FUTUR DEVELOPMENT, Grażyna Jaśkowiak 130 USING INTERNET IN INFORMATION ACTMTIES, Stanisława Kurek-Kokocińska 133 REPORT FROM IINiSB UW(INSITUTE OF INFORMATION SCIENCE AND INTERNATIONAL SEMINAR WARSAW UNIVERSITY) ACTMTIES IN ACADEMIC YEAR 1996/97, Mikołaj Ochmański 135

Zagadnienia Informacji Naukowej 1997, nr 2
Pobierz publikację