I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Jadwiga Woźniak, JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH KABA - WYBRANE PROBLEMY REALIZACJI PROJEKTU 3 Anna Prożych, ZASTOSOWANIE KLASYFIKACJI BIBLIOTEKI KONGRESU W BIBLIOTECE UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE 17 Bożena Bartoszewicz-Fabiańska, INTEGRACJA INFORMACJI O ZASOBACH BIBLIOTECZNYCH CZY ZINTEGROWANA BAZA DANYCH 27 Zenon Mikos, NOWY SYSTEM NORMALIZACJI 35 Elżbieta Barbara Zybert, EDUKACJA I INFORMACJA EDUKACYJNA WE WSPÓŁCZESNEJ EUROPIE 41 Bogdan Skarżyński, PROCES KSZTAŁCENIA W INSTYTUCIE BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO WIDZIANY OCZAMI STUDENTÓW 53 II. RECENZJE I OMÓWIENIA NOWY TEZAURUS NA RYNKU WYDAWNICZYM — Jadwiga Woźniak 57 JĘZYKI INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZE Z DYDAKTYCZNEGO PUNKTU WIDZENIA — Wiesław Babik 63 NOWE KOMPUTEROWE TECHNOLOGIE INFORMACYJNE A AUTOMATYZACJA PROCESÓW INFORMACYJNYCH W BIBLIOTEKACH I OŚRODKACH INFORMACJI — Wesław Babik 67 ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W BIBLIOTECE — Katarzyna Kuligowska 71 STRUKTURA DANYCH BIBLIOGRAFICZNYCH W ZINTEGROWANYCH SYSTEMACH BIBLIOTECZNYCH — Anna Sitarska 73 KATALOG PRZEDMIOTOWY. PORADNIK — Jadwiga Woźniak 79 KOMPUTEROWE PROGRAMY CZY KOMPUTEROWE SYSTEMY BIBLIOTECZNE? — Stanisława Kurek-Kokocińska 81 BIBLIOMETRYCZNE MIARY STANU I ROZWOJU NAUKI — Marta Skalska-Zlat 85 W DRODZE DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO — Dominika Czyżak 89 III. KRONIKA DRUKOWANA CZY ELEKTRONICZNA — INFORMACJA NIEZBĘDNYM ELEMENTEM ROZWOJU EKONOMICZNEGO — Małgorzata Witkowska 93 PROGRAM WYKORZYSTANIA TELEMATYKI W BIBLIOTEKACH I OŚRODKACH INFORMACJI — Wiesław Babik 99 MIĘDZYNARODOWE TARGI TECHNOLOGII BIBLIOTECZNYCH — Anna Komperda 101 I. THESIS, RESEARCHES, MATERIALS Jadwiga Woźniak, KABA SUBJECT HEADiNGS SYSTEM — SELECTED ISSUES OF THE PROJECT IMPLEMENTATION 3 Anna Prożych, USING LIBRARY OF CONGRESS CLASSIFICATION IN THE WARSAW UNIVERSITY LIBRARY 17 Bożena Bartoszewicz-Fabiańska, INTEGRATION OF INFORMATION ON LIBRARY COLLECTION OR INTEGRATED DATA BASE 27 Zenon Mikos, NEW STANDARDTSATION SYSTEM 35 Elżbieta Barbara Zybert, EDUCATION AND EDUCATIONAL INFORMATION IN THE PRESENT DAY EUROPE 41 Bogdan Skarżyński, EDUCATIONAL PROCESS IN THE IBIN UW(INSTITUTE OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE, WARSAW UNIVERSITY) AS SEEN BY STUDENTS 53 II. REVIEWS NEW THESAURUS AT THE BOOK MARKET — Jadwiga Woźniak 57 INFORMATION RETRIEVAL LANGUAGES FROM THE DIDACTIC POINT OF VIEW — Wiesław Babik 63 NEW INFORMATION COMPUTER TECHNOLOGIES AND AUTOMATIZATION OF THE INFORMATION PROCESSES IN THE LIBRARIES AND INFORMATION CENTRES — Wiesław Babik 67 USING COMPUTER IN THE LIBRARY — Katarzyna Kuligowska 71 STRUCTURE OF BIBLIOGRAPHIC DATA IN INTEGRATED LIBRARY SYSTEM — Anna Sitarska 73 SUBJECT CATALOGUE. A GUIDE — Jadwiga Woźniak 79 COMPUTER SOFTWARE OR COMPUTER LIBRARY SYSTEMS? — Stanisława Kurek-Kokocińska 81 BIBLIOMETRIC MEASURES OF THE CURRENT STATE AND DEVELOPMENT OF THE SCIENCE — Maria Skalska-Zlat 85 ON THE WAY TO THE INFORMATION SOCIETY — Dominika Czyżak 89 III. CHRONICLE PRINTED OR ELECTRONIC — INFORMATION AS A INDISPENSABLE FACTOR OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT — Małgorzata Wtkowska 93 PROGRAMME FOR USING TELEMATICS IN THE LIBRARIES AND INFORMATION CENTRES — Wiesław Babik 99 INTERNATIONAL TECHNOLOGIES FOR LIBRARIES FAIR — Anna Komperda 101

Zagadnienia Informacji Naukowej 1997, nr 1
Pobierz publikację