I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Jadwiga Sadowska RETROKONWERSJA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH W POLSCE. STAN PRAC, POTRZEBY I ZAMIERZENIA 3 Maria Burchard CENTRALNA BAZA HASEŁ WZORCOWYCH BIBLIOTEK AKADEMICKICH 11 Aleksander Radwański ROZWÓJ FORMATU MARC 15 Małgorzata Góralska ELEKTRONICZNE KSIĄŻKI 33 II. RECENZJE I OMÓWIENIA MODEL SAMOUCZĄCEGO SIĘ SYSTEMU NAWIGACJI W NIEJEDNORODNYCH ROZPROSZONYCH SIECIACH INFORMACYJNYCH— Wiesław Gliński 41 GENEROWANIE JĘZYKÓW INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZYCH ZE SŁOWNIKÓW TERMINOLOGICZNYCH —Jadwiga Woźniak 43 KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEK W KONTEKŚCIE STANDARDÓW. — Jadwiga Woźniak 46 R. PENROSE O KOMPUTERACH, UMYŚLE I PRAWACH FIZYKI — Stanisława Kurek-Kokocińska 48 HTML - JĘZYK OPISU DOKUMENTU HIPERTEKSTOWEGO — Katarzyna Kuligowska 50 III. KRONIKA SYMPOZJUM BOBCATSSS, Budapeszt styczeń 1996 — Zdzisław Dobrowolski 53 RETROKONWERSJA POLSKICH ZASOBÓW BIBLIOTECZNYCH. DOŚWIADCZENIA I PRZYSZŁOŚĆ, Kraków 29-30 kwietnia 1996. — Krystyna Sanetra 57 INFORMACJA NAUKOWA DZIŚ I JUTRO. SEMINARIUM IINTE, Warszawa 24 maja 1996. —Jadwiga Woźniak 62 KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH - STAN I ZAMIERZENIA, Białystok 3-5 czerwca 1996. — Elżbieta Stefańczyk 65 ZINTEGROWANE SYSTEMY BIBLIOTECZNE W ASPEKCIE STWORZENIA JEDNOLITEGO SYSTEMU BIBLIOTECZNEGO — konferencja, Białystok - Supraśl 17-19 czerwca 1996. — Barbara Kubiak 69 NORMALIZACJA BIBLIOTECZNO-BIBLIOGRAFICZNA W ASPEKCIE AUTOMATYZACJI BIBLIOTEK, Gdańsk 18-20 września 1996. — Jadwiga Woźniak 71 SPOTKANIE GRUPY UŻYTKOWNIKÓW VTLS. Gdańsk, 22 - 25 września 1996 r. — Jadwiga Woźniak 73 SPROSTOWANIE 74 I. ESSAYS, RESEARCHES, MATERIALS Jadwiga Sadowska RETROCOIWERSION OF THE LIBRARY COLLECTIONS IN POLAND. PRESENT SITUATION, NEEDS AND PLANS 3 Maria Burchardt THE ACADEMIC LIBRARIES UNION AUTHORITY FILE 11 Aleksander Radwański DEVELOPMENT OF THE MARC FORMAT 15 Małgorzata Góralska ELECTRONIC BOOKS 33 II. REVIEWS MODEL OF THE SELFĘEDUCATING NAVIGATION SYSTEM FOR THE DISPERSED HETEROGENIOUS INFORMATION NETWORKS —Wiesław Gliński 41 GENERATING THE LANGUAGES FOR INFORMATION RETRIEVAL FROMTERMINOLOGICAL DICTIONARIES — Jadwiga Woźniak 43 LIBRARY COMPUTERIZATION IN THE CONTEXT OF STANDARDS — Jadwiga Woźniak 46 R.PENROSE ABOUT COMPUTERS, INTELLECT AND LAWS OF PHYSICS — Stanisława Kurek-Kokocińska 48 HTML - THE LANGUAGE FOR THE HIPERTEXT DOCUMENT DESCRIPTION — Katarzyna Kuligowska 50 III. CHRONICLE BOBCATSSS SYMPOSIUM, Budapest January 1996 — Zdzisław Dobrowolski 53 RETROCONVERSION OF THE POLISH LIBRARY COLLECTIONS. EXPERIENCESAND THE FUTURĘ, Kraków 29th - 30th of April 1996 — Krystyna Sanetra 57 SCIENTIFIC INFORMATION TODAY AND TOMMOROW. IINTE SEMINAR, Warszawa 24th of May 1996 — Jadwiga Woźniak 62 PUBLIC LIBRARIES COMPUTERIZATION - PRESENT SITUATION AND FUTURE PLANS, Białystok 3rd - 5th of June 1996 — Elżbieta Stefańczyk 65 INTEGRATED LIBRARY SYSTEMS IN THE CONTEXT OF HOMOGENIOUS LIBRARYSYSTEM CREATION — the conference in Białystok and Supraśl, 17th - 19th of June 1996 —Barbara Kubiak 69 LIBRARY ANDBIBLIOGRAPHIC STANDARDS IN THE CONTEXT OF THE LIBRARYCOMPUTERIZATION, Gdańsk, 18nd - 20th of September 1996 — Jadwiga Woźniak 71 MEETING OF THE VTLS USERS GROUP. Gdańsk, 22th - 25th of September1996 (Jadwiga Woźniak) 73

Zagadnienia Informacji Naukowej 1996, nr 2
Pobierz publikację