I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Ewa Chmielewska-Gorczyca KU BIBLIOTECE WIRTUALNEJ 3 Stanisława Kurek-Kokocińska KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEK NA PRZYKŁADZIE NAUKOWYCH BIBLIOTEK MIASTA ŁODZI 15 Maria Próchnicka INTERFEJS UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE WYSZUKIWANIA INFORMACJI 25 Hanna Popowska BAZA DANYCH JURIS CD-ROM BUNDESRECHT 35 Ewa Chmielewska-Gorczyca TEZAURUS PRAWA BIBLIOTEKI SEJMOWEJ 51 II. RECENZJE I OMÓWIENIA DWIE WAŻNE KSIĄŻKI KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA BIBLIOLOGICZNEGO — Anna Sitarska 67 JĘZYKI INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZE W INFORMACJI TECHNICZNEJ — Wiesław Babik *. 72 III. KRONIKA BIBLIOTEKI W EUROPEJSKICH KRAJACH POSTKOMUNISTYCZNYCH W MIĘDZYNARODOWYM KONTEKŚCIE — Sabina B. Arcisz 77 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NA TEMAT EDUKACJI W ZAKRESIE BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ — Jadwiga Woźniak 80 TECHNOLOGIA CD-ROM W NAUKACH HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH — Wiesław Babik 82 ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA PRACOWNIKÓW INFORMACJI — Maria Próchnicka 83 ROZWÓJ I PERSPEKTYWY BIBLIOLOGII POLSKIEJ — Stanisława Kurek-Kokocińska 85 AUTOMATYZACJA BIBLIOTEK ŁÓDZKICH — Stanisława Kurek-Kokocińska 86 ELEKTRONICZNA PRZYSZŁOŚĆ BIBLIOTEK NAUKOWYCH — Sabina B. Arcisz. 89 I. RESEARCH PAPERS, STUDIES AND MATERIALS Ewa Chmielewska-Gorczyca: TOWARDS VIRTUAL LIBRARY 3 Stanisława Kurek-Kokocińska: COMPUTERIZATION OF LIBRARIES — BASED ON THE EXAMPLE OF SCIENTIFIC LIBRARIES IN ŁÓDŹ 15 Maria Próchnicka: USERS INTERFACE IN AN INFORMATION RETRIEVAL SYSTEM 25 Hanna Popowska: JURIS CD-ROM BUNDESRECHT DATABASE 35 Ewa Chmielewska-Gorczyca: THE THESAURUS OF LAW OF THE POLISH PARLIAMENT LIBRARY 51 II. REVIEWS AND SURVEYS TWO IMPORTANT BOOKS OF THE CRACOW DlVISION OF THE POLISH BIBLIOLOGICAL SOCIETY —Anna Sitarska 67 INFORMATION RETRIEVAL LANGUAGES IN TECHNICAL INFORMATION — Wiesław Babik 72 III. CHRONICLE LIBRARIES IN EUROPEAN POST-COMMUNIST COUNTRIES IN AN INTERNATIONAL CONTEXT — Sabina B. Arcisz 77 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN THE FIELD OF LIBRARIANSHIP AND INFORMATION SCIENCE — Jadwiga Woźniak 80 THE CD-ROM TECHNOLOGY IN THE HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES —Wiesław Babik 82 SOCIAL RESPONSIBILITY OF INFORMATION STAFF — Maria Próchnicka 83 DEVELOPMENT AND PERSPECTIVES OF THE POLISH BIBLIOLOGY — Stanisława Kurek-Kokocińska 85 AUTOMATIZATION OF THE ŁÓDŹ LIBRARIES — Stanisława Kurek-Kokocińska 86 THE ELECTRONIC FUTURĘ OF SCIENTIFIC LIBRARIES — Sabina B. Arcisz 89

Zagadnienia Informacji Naukowej 1996, nr 1
Pobierz publikację