I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Paul Waserman OBIEG INFORMACJI W NAUCE I TECHNICE 5 Stanisława Kurek-Kokocińska KONFERENCJA NAUKOWA - ŹRÓDŁO INFORMACJI DLA BIBLIOTEKARZY, BIBLIOTEKOZNAWCÓW I PRACOWNIKÓW INFORMACJI NAUKOWEJ 19 Eugeniusz Ścibor JĘZYKI INFORMACYJNE W WARUNKACH POSTĘPUJĄCEJ INFORMATYZACJI PROCESÓW INFORMACYJNYCH — KILKA REFLEKSJI 33 Ewa Chmielewska-Gorczycka TEZAURUS ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH 39 Małgorzata Wysmułek MEDIATEKA BIBLIOTEKI SEJMOWEJ. 47 Elżbieta Petrowić WYKORZYSTANIE BAZ DANYCH NA CD-ROM W WYBRANYCH BIBLIOTEKACH I INNYCH INSTYTUCJACH WARSZAWSKICH 59 Wiesław Babik KARTOTEKI WZORCOWE A TERMINOLOGICZNE BANKI DANYCH 81 Wiesław Babik SYSTEMY BIBLIOTECZNE, SYSTEMY INFORMACYJNE, SYSTEMY BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNE A SYSTEMY INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZE REFLEKSJE TERMINOLOGICZNE 87 II. RECENZJE I OMÓWIENIA EUROPA I GLOBALNE SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE. REKOMENDACJE DLA RADY EUROPY — F Januszkiewicz 91 PRZEZ INFOSTRADY DO PRZEBUDOWY EUROPY— PRZESŁANIE DO UŻYTKOWNIKÓW PRZEMYSŁOWYCH — F. Januszkiewicz 94 O MIKROKOMPUTEROWYCH SYSTEMACH INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZYCH — Z DYDAKTYCZNEGO PUNKTU WIDZENIA. PRACA POD RED. K. CHOROSIA: MIKROKOMPUTEROWE SYSTEMY INFORMACYJNE — W Babik 97 SŁOWNIK JĘZYKA HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ — J.Woźniak 99 SŁOWNIK SŁÓW KLUCZOWYCH Z RELIGIOZNAWSTWA— W Babik 102 III. KRONIKA SIEĆ INFORMACYJNA W ZDROWIU PUBLICZNYM. KONFERENCJA NAUKOWA, KRAKÓW 20-21 KWIETNIA 1994 r. — W. Babik... 107 SYSTEMY BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNE W SZKOLE WYŻSZEJ. KONFERENCJA NAUKOWA, KATOWICE 5-6 MAJA 1994 r. — S. Kurek-Kokocińska 109 KOMPUTERY W BIBLIOTEKACH — POLSKA "94. CHORZÓW 10-12 CZERWCA 1994 r. —A. Radwański 112 LIBTECH INTERNATIONAL"94—A. Radwański 125 KSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE SPECJALISTÓW INFORMACJI. BRATYSŁAWA 14-18 LISTOPADA 1994 — J. Woźniak 127 I. RESEARCH PAPERS, STUDIES AND MATERIALS Paul Wasserman THE INFORMATION COMMUNICATION AND TRANSFER PROCESS IN SCIENCES 5 Stanisława Kurek-Kokocińska SCIENTIFIC CONFERENCE - THE SOURCE OF INFORMATION FOR LIBRARIANS, LIBRARY AND INFORMATION SPECIALISTS 19 Ścibor Eugeniusz SOME REFLECTIONS ON INFORMATION LANGUAGES IN THE CIRCUMSTANCES OF THE DEVELOPING COMPUTERIZATION OF INFORMATION PROCESSES 33 Ewa Chmielewska-Gorczyca THESAURUS OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS 39 Małgorzata Wysmułek THE MEDIA FILE OF THE POLISH PARLIAMENT LIBRARY 47 Elżbieta Petrović THE USE OF THE CD-ROM DATA BASES IN SOME LIBRARIES AND OTHER WARSAW INSTITUTIONS 59 Wiesław Babik THE MODEL FILES AND TERMINOLOGICAL DATA BANKS 81 Wiesław Babik THE LIBRARY SYSTEMS, INFORMATION SYSTEMS, LIBRARY - INFORMATION SYSTEMS AND INFORMATION RETRIEVAL SYSTEMS. TERMINOLOGICAL REFLECTIONS 87 II. REVIEWS AND SURVEYS EUROPE AND THE GLOBAL INFORMATION SOCIETY. RECOMMENDATION TO THE EUROPEAN COUNCIL— F. Januszkiewicz 91 BUILDING THE INFORMATION HIGHWAYS TO RE-ENGINEER EUROPE - A MESSAGE FROM INDUSTRIAL USERS. — F. Januszkiewicz 94 ON MICROCOMPUTER BASED INFORMATION RETRIEVAL SYSTEMS FROM THE DIDACTIC POINT OF VIEW. (K.CHOROS , ED. "MICROCOMPUTER INFORMATION SYSTEMS") —W.Babik 97 THE DICTIONARY OF SUBJECT HEADINGS OF THE NATIONAL LIBRARY — J.Woźniak 99 THE DICTIONARY OF KEYWORDS IN STUDY OF RELIGION — W.Babik 102 III. CHRONICLE INFORMATION NETWORK IN PUBLIC HEALTH THE SCIENTIFIC CONFERENCE, KRAKÓW, THE20-21STOFAPRIL. 1994. —W.Babik 107 LIBRARY AND INFORMATION SYSTEMS IN HIGHER EDUCATION. THE SCIENTIFIC CONFERENCE, KATOWICE 5-6TH OF MAY, 1994. — S. Kurek-Kokocińska 109 COMPUTERS IN LIBRARIES - POLAND "94, CHORZÓW 10-12nd OF JUNE. 1994 — A. Radwański 112 LIBTECH INTERNATIONAL"94. —A. Radwański 125 PROFESSIONAL EDUCATION AND ADVANCEMENT OF INFORMATION SPECIALISTS. BRATISLAVA14-18TH OF NOVEMBER, 1994. — J. Woźniak 127

Zagadnienia Informacji Naukowej 1994, nr 1-2
Pobierz publikację