SPIS TREŚCI 1. J. Woźniak: Język haseł przedmiotowych w formie kartoteki wzorcowej. 3 2. E. Chmielewska-Gorczyca: Procesy informacyjne w działalności dla biznesu. 17 3. L. A. Bielicka: Tezaurusy wczoraj i dziś. 43 4. W. Babik: Nowe rozwiązania klasyfikacyjne dla systemów informacyjno-wyszukiwawczych materiałów kartograficznych. 63 Materiały I przyczynki 1. M. Wysmułek: Wydawnictwa informacyjne Wspólnot Europejskich. 87 2. H. Popowska: Typy baz danych na CD-ROM. 109 3. E. Chmielewska-Gorczyca: Tezaurus Nazw Geograficznych Biblioteki Sejmowej. 123 4. W. Babik: Holenderski system informacji o materiałach kartograficznych - CCK. 141 Recenzje i omówienia 1. Słownik terminologiczny czy słownik języka informacyjno-wyszukiwawczego? -W. Babik 151 2. Tezaurus jako narzędzie porządkowania i prezentacji systemów terminologicznych? - W.Babik 155 3. Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna. Podręcznik. - E. Ścibor 159 4. UKD. Podręcznik. - S. Kurek-Kokocińska 162 5. Konferencja .Komputeryzacja bibliotek" - Toruń 24-26 maja 1993. A.Radwanski 166 Kronika 1. Komputeryzacja bibliotek.-J. Woźniak 191 2. Język haseł przedmiotowych. Kartoteka wzorcowa - J. Woźniak 193 3. Seminaria szkoleniowe nt. .Podstawy online i CD-ROM" - A Gromek 195 4. III Sympozjum nt. .Zastosowanie mikrokomputerów w inte" (Gliwice. 23-24 listopad 1993).- W.Babik 196 CONTENTS 1. J.Woźniak: Language of subject headings as authority file. 3 2. E.Chmielewska-Gorczyca: Information processes in business. 17 3. LA. Bielicka: Thesauri - past and present 43 4. W.Babik: New ideas in classification for information-retrieval systems of cartographical materials. 63 Materials and Contributions 1. M.Wysmulek: Information publication of European Communities. 87 2. H.Popowska: Types of CD-ROM databases. 109 3. E.Chmielewska-Gorczyca: Thesaurus of Geographical Names of Sejm Library. 123 4. W.Babik: The Dutch information system on cartographical materials - CCK. 141 Reviews and Surveys 1. The terminological dictionary or the dictionary of the information-retrieval language? - W. Babik. 151 2. Thesaurus as a tool for arrangement and presentation of terminological systems? - W. Babik. 155 3. Universal Decimal Classification. A Handbook. – E.Ścibor. 159 4. UDC. A Handbook. - S.Kurek-Kokocińska. 162 5. The conference .Libraries* Computerization". - A. Radwański. 166 Chronicie 191

Zagadnienia Informacji Naukowej 1993, nr 2
Pobierz publikację